วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624250591-6(44-50).pdf

  

กฤตพัฒน์ พลคราม

CAS1045

ชื่อผู้วิจัย   กฤตพัฒน์ พลคราม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
1, ธนาศักดิ์ ศิริปปุณยนันท์2, เกษร ทองแสน3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีมีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาปัจจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ในจังหวัดชัยภูมิ 2 ศึกษาปัจจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และ 3 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จำนวน 310 คน มีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (simple Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยวิธีการหาความตรงเชิงเนื้อหาค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (percentage ) ค่าเฉลี่ย (Mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation ) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน ( CFA ) การวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ (MRA ) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผลวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัติในการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านกระบวนการบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี
2. ระดับการปฏิบัติในการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์ในการบริหารที่มีคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชัยภูมิ
3. การพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระหว่างตัวแปรปัจจัยการบริหารคุณภาพกับประสิทธิผลการบริหารขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ ตัวแปรปัจจัยการบริหารคุณภาพที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการมี 4 ตัวแปร ได้ร้อยละ 66.3 โดยมีตัวทำนายที่เด่นชัดมากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการบริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านบุคลากร มีน้ำหนักในการทำนายตามลำดับ สามารถเขียนสมการถดถอยที่ใช้ในการทำนายได้ ดังต่อไปนี้
Y total = .407X5 + .367X2 + .222X5 + .132X1
โดยสรุป จากผลการวิจัย พบว่า ทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านงบประมาณ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชัยถูมิทุกปัจจัย แต่น้ำหนักแต่ละปัจจัยอาจมากน้อยไม่เท่ากัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1 ) to study the issue Improving the quality of basic schools in the Chaiyapbum province, 2) to study factors management towards effectiveness of basic schools in the Chaiyahum province 3) to study guidelines for the management of basic schools quality. In Chaiyaphum Province. The sample size school administrators by a stratified random sampling designate be the Province as a top layer in each sample be comparing the Proportion of sampling instruments were questionnaires to determine the quality of the content with IOC between 0.60 - 1.00 statistics used for data analysis were percentage value. average , standard deviation analysis, confirmatory factor analysis (CFA) multiple regression analysis (MRA) with the program.
The results were as follows:
1. Factor management on quality of basie schoos found that the practice of quality management in schools. In every element, including the budget management process. material, equipment, human resources and Innovation technology.
2. Factor management, quality basic of basic schools found that the factors of quality Management in schools were elements information, technology personnel., budget, material,. and administrative procedures relation with the administration.
3. Forecast of effectiveness of quality Management education variables. The effectiveness has been recruited Into the education with four variables, including information technology. administrative procedures, the material and personnel working together can predicted the effectiveness of the management effectiveness of basic education students was 66.3 percent predicted by the presence of the most prominent technology administrative material and personnel as following
Y total = .407X5 + .367X2 + .222X5 + .132X1
In summary , the finding indicated that the five elements. Education and training the teamwork structures the support the communication leadership the measure of evaluate the performance culture. with a focus on education in the Chaiyaphum Province. all the elements , but very little weight components may not equal.
The purposes of this research were: 1 ) to study the issue Improving the quality of basic schools in the Chaiyapbum province, 2) to study factors management towards effectiveness of basic schools in the Chaiyahum province 3) to study guidelines for the management of basic schools quality. In Chaiyaphum Province. The sample size school administrators by a stratified random sampling designate be the Province as a top layer in each sample be comparing the Proportion of sampling instruments were questionnaires to determine the quality of the content with IOC between 0.60 - 1.00 statistics used for data analysis were percentage value. average , standard deviation analysis, confirmatory factor analysis (CFA) multiple regression analysis (MRA) with the program. The results were as follows: 1. Factor management on quality of basie schoos found that the practice of quality management in schools. In every element, including the budget management process. material, equipment, human resources and Innovation technology. 2. Factor management, quality basic of basic schools found that the factors of quality Management in schools were elements information, technology personnel., budget, material,. and administrative procedures relation with the administration. 3. Forecast of effectiveness of quality Management education variables. The effectiveness has been recruited Into the education with four variables, including information technology. administrative procedures, the material and personnel working together can predicted the effectiveness of the management effectiveness of basic education students was 66.3 percent predicted by the presence of the most prominent technology administrative material and personnel as following Y total = .407X5 + .367X2 + .222X5 + .132X1 In summary , the finding indicated that the five elements. Education and training the teamwork structures the support the communication leadership the measure of evaluate the performance culture. with a focus on education in the Chaiyaphum Province. all the elements , but very little weight components may not equal.
Keyword Factor Management basic education / Factor Management quality basic education