วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624250762-8(59-68).pdf

  

อภิชาต โคเวียง

CAS1047

ชื่อผู้วิจัย   อภิชาต โคเวียง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
¹, สุนีย์ สหัสโพธิ์², จักรกฤษณ์ ทองคำ³
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว (2) เพื่อพัฒนาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง (3) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สารต้านอนุมูลอิสระ และตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว และขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง ผลการศึกษาสูตรโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากผู้ประเมินจำนวน 50 คน เป็นครู 5 คน นักศึกษา 45 คน จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีในคุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมากที่สุด และผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ผลการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง มีปริมาณ พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ส่วนโปรตีน มีปริมาณลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p>0.05) ปริมาณความชื้น และใยอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว และขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง พบว่า สารต้านอนุมูลอิสระวิเคราะห์แบบ FRAP (umoles TE) และแบบ DPPH (mg AA) รวมทั้ง Polyphenol (mg eq GA) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05) ผลการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง พบเชื้อ E.Coli น้อยกว่า 3 และตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย Salmonella
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this project were: (1) to study the formula of Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from pure Lotus Seed Flour, (2) to develop the formula of Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from Lotus Seed Flour with Lotus Stamen, and (3) to find out the nutrition facts and do the pathogen test in Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from both types (pure Lotus Seed Flour and with Lotus Stamen). By the sensory evaluation test- texture, color, taste and satisfaction from 50 participants (5 teachers, and 45 students in Pathumthani technical College), the result was at the highest level, and the result from Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT. It showed the difference with statistical significance was at the 0.05 level (p≤0.05). Moreover, the nutrition facts test results from the Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from pure Lotus Seed Flour and with Lotus Stamen found that the amount of energy, carbohydrate and carbon decreased with statistical significance at the 0.05 level (p≤0.05). However, the amount of protein decreased with no statistical significance at the 0.05 level (p>0.05). In part of antioxidant in both formula of Thong Ek, we found that the result of FRAP (umoles TE), DPPH (mg AA), and Polyphenol (mg eq GA) test increased with statistical
significance at the 0.05 level (p≤0.05). The result of pathogen test from both formulas found the amount of Escherichia coli (E.Coli) less than 3 and none of Salmonella.
The purposes of this project were: (1) to study the formula of Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from pure Lotus Seed Flour, (2) to develop the formula of Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from Lotus Seed Flour with Lotus Stamen, and (3) to find out the nutrition facts and do the pathogen test in Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from both types (pure Lotus Seed Flour and with Lotus Stamen). By the sensory evaluation test- texture, color, taste and satisfaction from 50 participants (5 teachers, and 45 students in Pathumthani technical College), the result was at the highest level, and the result from Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT. It showed the difference with statistical significance was at the 0.05 level (p≤0.05). Moreover, the nutrition facts test results from the Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from pure Lotus Seed Flour and with Lotus Stamen found that the amount of energy, carbohydrate and carbon decreased with statistical significance at the 0.05 level (p≤0.05). However, the amount of protein decreased with no statistical significance at the 0.05 level (p>0.05). In part of antioxidant in both formula of Thong Ek, we found that the result of FRAP (umoles TE), DPPH (mg AA), and Polyphenol (mg eq GA) test increased with statistical significance at the 0.05 level (p≤0.05). The result of pathogen test from both formulas found the amount of Escherichia coli (E.Coli) less than 3 and none of Salmonella.
Keyword Thong Ek (Gold Foil-Decoration), Lotus seed flour, and Lotus Stamen