วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251524-23-EC063(194-206).pdf

  

วงศ์พันธ์ เวียงนนท์

CAS1075

ชื่อผู้วิจัย   วงศ์พันธ์ เวียงนนท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุวิมล โพธิ์กลิ่น2, ธิดารัตน์ จันทะหิน3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารและครูในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำแนกตาม ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จำนวน 116 คน โดยเลือกตัวอย่าง (sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe´
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ต่อปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานต่างกันโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งประสบการณ์การทำงานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการนิเทศภายใน ด้านการวางแผนการนิเทศ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนิเทศมีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา และกำหนดแผนนิเทศภายในให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ของโรงเรียนด้านการให้ความรู้ก่อนการดำเนินการนิเทศ มีการฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการนิเทศภายในให้ทั้งผู้รับและผู้ให้การนิเทศ
ด้านการดำเนินการปฏิบัติงานนิเทศ ปรับตารางการนิเทศตามเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมผู้บริหารควรมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินการตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ
ด้านการสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานนิเทศ
ด้านการประเมินผลการนิเทศ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได้เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นิเทศ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับให้ผู้รับการนิเทศได้นำไปปรับปรุงจุดบกพร่องและพัฒนาตนเองต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The research objectives were 1) to study the current conditions and problems of supervision within educational institutions of administrators and teachers under the Office of the Secondary Educational Service Area 28. 2) to compare the current situation and problems of supervision within the educational institutions of administrators and teachers under the Office of the Secondary Educational Service Area 28, classified by position, work experience. And size of the school under the Office of the Secondary Educational Service Area 28. The sample groups used in this study were school administrators and teachers under the Office of the Secondary Educational Service Area 28, totaling 116 people. Sampling was selected by stratified random sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire of 50 items with a conformity Index in the range of 0.67 - 1.00, confidence value equivalent to .98. Statistics used for data analysis were percentage, mean, Standard deviation, t- test and F – test, variance analysis and Scheffe´ method.
The research findings were as follows :
1. The current situation, supervision within educational institutions overall and each aspect at the level moderate. The problems of supervision within educational institutions overall and each aspect at a low level.
2. The results of comparisons of opinions on current conditions, problems internal supervision, based on opinions of administrators and teachers. Under the Office of the Secondary Educational Service Area 28, with work experience positions and the size of the schools operating differently, found that :
2.1 Opinions on current conditions, supervision within the school overall and each side was statistically different at the .05. And when comparing each pair found that in the overall picture and in all aspects the difference was statistically significant at the .05.
2.2 Opinions on supervision problems within schools with positions different work experiences overall and each side was statistically different at the .05. And when comparing each pair found that in the overall picture and in all aspects the difference was statistically significant at the .05. The opinions about the internal supervision problems between the school administrators and the teachers working in the schools of different sizes were discussed have opinions on supervisions problems in schools overall and each aspect was no different.
3. Guidelines for internal supervision,
The Planning Supervision. Involve those involved in supervision to participate in planning supervision in schools and establish internal supervision plansIn accordance with current conditions, problems and needs of the school.
The Informing Pre - Supervision Aspect. There is training to provide knowledge of internal supervision techniques for both the receiver and the supervisor.
The Operating Supervision. Adjust the supervision schedule according to the appropriate time and situation. Management should regularly monitor project implementation.
The Reinforcing to the Supervision Staff. Provide support in materials, equipment and resources that promote and facilitate supervisory operations.
The Supervision Assessment. Provide opportunities for teachers to participate in assessing their own performance, changing roles as supervisors. Feedback is given to supervisors to further improve the flaws and improve themselves.
The research objectives were 1) to study the current conditions and problems of supervision within educational institutions of administrators and teachers under the Office of the Secondary Educational Service Area 28. 2) to compare the current situation and problems of supervision within the educational institutions of administrators and teachers under the Office of the Secondary Educational Service Area 28, classified by position, work experience. And size of the school under the Office of the Secondary Educational Service Area 28. The sample groups used in this study were school administrators and teachers under the Office of the Secondary Educational Service Area 28, totaling 116 people. Sampling was selected by stratified random sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire of 50 items with a conformity Index in the range of 0.67 - 1.00, confidence value equivalent to .98. Statistics used for data analysis were percentage, mean, Standard deviation, t- test and F – test, variance analysis and Scheffe´ method. The research findings were as follows : 1. The current situation, supervision within educational institutions overall and each aspect at the level moderate. The problems of supervision within educational institutions overall and each aspect at a low level. 2. The results of comparisons of opinions on current conditions, problems internal supervision, based on opinions of administrators and teachers. Under the Office of the Secondary Educational Service Area 28, with work experience positions and the size of the schools operating differently, found that : 2.1 Opinions on current conditions, supervision within the school overall and each side was statistically different at the .05. And when comparing each pair found that in the overall picture and in all aspects the difference was statistically significant at the .05. 2.2 Opinions on supervision problems within schools with positions different work experiences overall and each side was statistically different at the .05. And when comparing each pair found that in the overall picture and in all aspects the difference was statistically significant at the .05. The opinions about the internal supervision problems between the school administrators and the teachers working in the schools of different sizes were discussed have opinions on supervisions problems in schools overall and each aspect was no different. 3. Guidelines for internal supervision, The Planning Supervision. Involve those involved in supervision to participate in planning supervision in schools and establish internal supervision plansIn accordance with current conditions, problems and needs of the school. The Informing Pre - Supervision Aspect. There is training to provide knowledge of internal supervision techniques for both the receiver and the supervisor. The Operating Supervision. Adjust the supervision schedule according to the appropriate time and situation. Management should regularly monitor project implementation. The Reinforcing to the Supervision Staff. Provide support in materials, equipment and resources that promote and facilitate supervisory operations. The Supervision Assessment. Provide opportunities for teachers to participate in assessing their own performance, changing roles as supervisors. Feedback is given to supervisors to further improve the flaws and improve themselves.
Keyword Current state, Internal supervision, Internal supervision problem