วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624784447-4-(28-35).pdf

  

กนกวรรณ สัตนันท์

CAS1093

ชื่อผู้วิจัย   กนกวรรณ สัตนันท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ประชาสรรค์ แสนภักดี
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ2) ศึกษากลุ่มเป้าหมายคือกรรมการชุมชนและประธานคณะกรรมชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 30 คน โดยการสมัครใจและเจาะจงซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีสังเกตข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์เชิงเนื้อหาตามประเด็นสำคัญของวัตถุประสงค์การวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า 1. สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนที่พบในปัจจุบันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีสภาพที่ทางเท้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของเทศบาลนครขอนแก่นในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทางเท้าในจุดที่สำคัญกับเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น มักจะได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมาก่อนเป็นอันดับแรก ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงการรักษา ดูแล ทางเท้าร่วมกันมากขึ้น และ มาตรฐานของทางเท้าในเขตเทศบาลถูกต้องตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 2. แนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้า สรุปได้ว่า เทศบาลควรเพิ่มช่องทางการประสานงานกับประธานชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม เทศบาลควรปรับการบริหารงานให้เอื้อกับสภาพทางเท้า ทำให้ทางเท้าถูกนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจำนวนหลายโครงการ ซึ่งล้วนแสดงออกให้เห็นถึงการใส่ใจของหน่วยงานราชการที่ต้องการให้ประชาชนได้รับสิทธิตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 1) ทางเท้าในเขตเทศบาลควรได้รับการใส่ใจอย่างเท่าเทียมกันในทุกจุด 2) เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น โดยอยากให้รับฟังการแสดงความคิดเห็นจากประชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และนำไปปรับกับแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3) สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว การปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในพื้นที่มีความหวงแหน จะทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ 4) ต้องการให้ทางเทศบาลดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตามสิทธิที่พึงมี 5) ควรทำงานด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพคือสิ่งที่ประชาชนต้องการได้รับจากทางเทศบาล 6) เทศบาลนครขอนแก่นควรจัดสร้างทางเท้าที่ได้มาตรฐานจะทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองมีทัศนียภาพที่สวยงามตามไปด้วย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of human rights study on sidewalks in Khon Kaen Municipality were 1) to study the human rights condition of the sidewalk of the people in Khon Kaen Municipality and 2) to study the guidelines for the development of human rights regarding the sidewalk of the people in the Khon Kaen Municipality. The target group were 30 community committee members and the chairman of the community committee in Khon Kaen Municipality voluntarily and specifically which the researcher uses qualitative research methods by studying from documents and related research together with interviewing individually using semi-structural interview. In depth - interview and observation Data were analyzed by using content analysis based on important issues of research objectives.The results of the study revealed that 1. Human rights relating to the sidewalk of the people currently found in Khon Kaen municipality. The condition in which the sidewalk was built for the beautiful scenery of Khon Kaen Municipality for a period of time only. Sidewalk in an important point with the economy of Khon Kaen Municipality always being taken care of in a good condition first. The people in the municipality were aware of the maintenance of sidewalks more together and the standard of the sidewalks in the municipality was correct according to the construction standards. 2. The human rights development guidelines: the municipality should increase more channels of coordination with the community president. The municipality should adjust the administration to accommodate pedestrian conditions causing the sidewalk to be included in the local development plan (2018-2022) of Khon Kaen Municipality in many projects all of which demonstrated the attention of government agencies that support people to have rights as human rights deserved. The recommendations of the community leaders agree in the following directions: 1) the sidewalks in the municipality should be given equal attention at all points. 2) Give the opportunity to the people in the community to become more involved with the local development plan and adapting to the plan for sustainable local development. 3) Human rights on the sidewalk were about to be nearby instilling awareness among local people to be jealous 4) the municipality to look after basic public facilities in the want for the people to be comfortable with their rights. 5) There should be working with speed, efficiency and quality for the people interest to participation from the municipality. 6) Khon Kaen Municipality should develop plan to build a standard footpath to create the image of the city have beautiful scenery as well.
The objectives of human rights study on sidewalks in Khon Kaen Municipality were 1) to study the human rights condition of the sidewalk of the people in Khon Kaen Municipality and 2) to study the guidelines for the development of human rights regarding the sidewalk of the people in the Khon Kaen Municipality. The target group were 30 community committee members and the chairman of the community committee in Khon Kaen Municipality voluntarily and specifically which the researcher uses qualitative research methods by studying from documents and related research together with interviewing individually using semi-structural interview. In depth - interview and observation Data were analyzed by using content analysis based on important issues of research objectives.The results of the study revealed that 1. Human rights relating to the sidewalk of the people currently found in Khon Kaen municipality. The condition in which the sidewalk was built for the beautiful scenery of Khon Kaen Municipality for a period of time only. Sidewalk in an important point with the economy of Khon Kaen Municipality always being taken care of in a good condition first. The people in the municipality were aware of the maintenance of sidewalks more together and the standard of the sidewalks in the municipality was correct according to the construction standards. 2. The human rights development guidelines: the municipality should increase more channels of coordination with the community president. The municipality should adjust the administration to accommodate pedestrian conditions causing the sidewalk to be included in the local development plan (2018-2022) of Khon Kaen Municipality in many projects all of which demonstrated the attention of government agencies that support people to have rights as human rights deserved. The recommendations of the community leaders agree in the following directions: 1) the sidewalks in the municipality should be given equal attention at all points. 2) Give the opportunity to the people in the community to become more involved with the local development plan and adapting to the plan for sustainable local development. 3) Human rights on the sidewalk were about to be nearby instilling awareness among local people to be jealous 4) the municipality to look after basic public facilities in the want for the people to be comfortable with their rights. 5) There should be working with speed, efficiency and quality for the people interest to participation from the municipality. 6) Khon Kaen Municipality should develop plan to build a standard footpath to create the image of the city have beautiful scenery as well.
Keyword Human rights, sidewalk, KhonKaen Municipality.