วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624787738-12-(103-114).pdf

   หน้าที่ 103

ธีรวัฒน์ หินแก้ว

CAS1101

ชื่อผู้วิจัย   ธีรวัฒน์ หินแก้ว
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชิตพล วิไลงาม, สุชีรา บรรเลงรมย์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประชากร จำนวน 800 คน และกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ประธานกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39) ด้านที่มากสุด ได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ( =4.88) และด้านที่ต่ำสุด ได้แก่ ด้านนโยบายเงินปันผล ( =3.41) และเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ( =4.88) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน ( =4.70) ด้านภาวะผู้นำของประธานกองทุน ( =4.59) และด้านนโยบายเงินปันผล ( =3.41) และ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to study and compare the management of village and urban community fund for developing to community financial institutions in Nong Wua So District, Udon Thani Province. The population of the study were 800 people and 260 has been selected to be a sample group. The research tools was Likert’s 5 rating scales questionnaire. The data has been analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA. The result revealed that the president and boards of the village and urban community fund showed opinions toward the management of village and urban community fund for developing to community financial institutions in overall aspect at high level ( =4.39). The most side was members participation aspect ( =4.88) and the lowest was dividend policy aspect ( =3.41) and was subsequently arranged from higher to lower level as shown next. The members participation aspect ( =4.88), the learning atmosphere aspect ( =4.70), the fund president leadership aspect ( =4.59), and the dividend policy aspect ( =3.41). Therefore, the opinions comparison of the president and boards of the village and urban community fund were statistical significantly different at .05.
The objectives of this research were to study and compare the management of village and urban community fund for developing to community financial institutions in Nong Wua So District, Udon Thani Province. The population of the study were 800 people and 260 has been selected to be a sample group. The research tools was Likert’s 5 rating scales questionnaire. The data has been analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA. The result revealed that the president and boards of the village and urban community fund showed opinions toward the management of village and urban community fund for developing to community financial institutions in overall aspect at high level ( =4.39). The most side was members participation aspect ( =4.88) and the lowest was dividend policy aspect ( =3.41) and was subsequently arranged from higher to lower level as shown next. The members participation aspect ( =4.88), the learning atmosphere aspect ( =4.70), the fund president leadership aspect ( =4.59), and the dividend policy aspect ( =3.41). Therefore, the opinions comparison of the president and boards of the village and urban community fund were statistical significantly different at .05.
Keyword management, village fund, community financial institution, participation