วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624788659-15-(131-139).pdf

   หน้าที่ 131

ศิวกร พงษ์ภักดิ์

CAS1104

ชื่อผู้วิจัย   ศิวกร พงษ์ภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จุฬาภรณ์ โสตะ, กุหลาบ ปุริสาร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุขของผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร และเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การวิจัยครั้งนี้ เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและระดับผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารและบุคลากร และพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารและบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพรวมทั้งกำหนดแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองนาคำ, สาธารณสุขอำเภอหนองนาคำและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม จำนวน 7 คน หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลหนองนาคำ 13 คนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 10 คน จังหวัดขอนแก่นประเทศไทย. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ และแนวคำถามสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนเครื่องมือในการพัฒนาเป็นโครงการผู้นำเชิงกลยุทธ์ได้ดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพหนองนาคำ โดยเพิ่มศักยภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอหนองนาคำโรงพยาบาลและหน้าหน่วยงานต่างๆจากนั้นจึงทำการประเมินผล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Pair test เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดำเนินการ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ สูงขึ้นกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้นำที่มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง 2). ความสามารถในการรวมปัจจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ 3). ความคาดหวังและโอกาสสำหรับอนาคต
4) วิธีคิดเชิงปฏิวัติ 5). มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และ 6). การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่ออบรมทำความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงาน การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิ (Java Health Center Information System :JHCIS)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Strategic leadership It is very important to drive the operations of the organization. Enhancing efficiency and effectiveness of work. This action research aimed to study the problem state and strategic leadership level of executives and personnel. In addition to develop strategic leadership of health care network executives and personnel, as well as formulate a strategic plan for the healthcare network. Participants include Nong Na Kham Hospital Director, Head of Public Health Office and Director of SAO Hospital. 7 persons, head of department, 14 persons and staff of Nong Na Kham Hospital, total 10 persons. Khon Kaen Province, Thailand. The research instruments consisted of questionnaire for quantitative data and guideline questions for the qualitative data. The development tools were Strategic Leadership Program, which was conducted with stakeholders. Chief and officer of Nong Na Kham Health Service Network by increasing the potential to formulate strategies to assist public health agencies in Nong Na Kham District, Hospitals and various departments, and then evaluation. The statistics for data analysis were descriptive statistics and paired t test to compare results before and after the implementation. The results showed that, after implementation, the score of strategic leadership of participants was higher than before significantly p< 0.05, in six aspects of action: 1) leaders with a high level of understanding, 2) The ability to combine factors to formulate strategies 3) Expectations and opportunities for the future
4) Revolutionary thinking methods. 5) Vision determination and 6) policy implementation. In addition, there conducted the vision, mission, goals and strategic issues have been determined. As well as preparing an action plan to train staffs who responsibility for data recording in the program system for the district health promotion hospital and primary care unit (Java Health Center Information System (JHCIS) as important key performance indicator.
Strategic leadership It is very important to drive the operations of the organization. Enhancing efficiency and effectiveness of work. This action research aimed to study the problem state and strategic leadership level of executives and personnel. In addition to develop strategic leadership of health care network executives and personnel, as well as formulate a strategic plan for the healthcare network. Participants include Nong Na Kham Hospital Director, Head of Public Health Office and Director of SAO Hospital. 7 persons, head of department, 14 persons and staff of Nong Na Kham Hospital, total 10 persons. Khon Kaen Province, Thailand. The research instruments consisted of questionnaire for quantitative data and guideline questions for the qualitative data. The development tools were Strategic Leadership Program, which was conducted with stakeholders. Chief and officer of Nong Na Kham Health Service Network by increasing the potential to formulate strategies to assist public health agencies in Nong Na Kham District, Hospitals and various departments, and then evaluation. The statistics for data analysis were descriptive statistics and paired t test to compare results before and after the implementation. The results showed that, after implementation, the score of strategic leadership of participants was higher than before significantly p< 0.05, in six aspects of action: 1) leaders with a high level of understanding, 2) The ability to combine factors to formulate strategies 3) Expectations and opportunities for the future 4) Revolutionary thinking methods. 5) Vision determination and 6) policy implementation. In addition, there conducted the vision, mission, goals and strategic issues have been determined. As well as preparing an action plan to train staffs who responsibility for data recording in the program system for the district health promotion hospital and primary care unit (Java Health Center Information System (JHCIS) as important key performance indicator.
Keyword development, strategic leader, plan, health personnel