วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     625977298.pdf

  

ปลาทอง อัยวรรณ

CAS1668

ชื่อผู้วิจัย   ปลาทอง อัยวรรณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์2, ไพศาล สุวรรณน้อย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF BLENDED TRAINING CURRICULUM FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE PRACTICE OF TEACHERS IN BASIC EDUCATION SCHOOLS
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 3 การนำหลักสูตรไปใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรฝึกอบรมควรเป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการพัฒนาที่ส่งเสริมให้ครูมีพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาของหลักสูตร 4) โครงสร้างของหลักสูตร 5) แนวทางการฝึกอบรม 6) สื่อการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
7) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูหลังการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.93 2) ทักษะการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูหลังการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 85 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.50 3) เจตคติต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูหลังการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 92.60
คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม; หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน; การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were 1) to study basic information for develop internal quality assurance in basic education school 2) to construct and develop a curriculum for blended training to develop internal quality assurance and 3) to study the results of using a curriculum for blended training to develop internal quality assurance. The research methodology consisted of 3 phases: Phase 1, study basic information, Phase 2, curriculum construction and development, and Phase 3, Try out and improvement of the training curriculum. The target group of the research was 40 teachers responsible for Internal quality assurance who voluntarily attended the training. Data were analyzed using descriptive statistics: percentage, mean, standard deviation. The results showed that 1. The results of the study of the basic data of the training curriculum should be a curriculum with a development process that encourages teachers to have knowledge, skills, and attitudes toward internal quality assurance 2. Blended training curriculum for Internal quality assurance of teachers in basic educational Schools consists of 1) Principles of the curriculum 2) Objectives of the curriculum 3) Contents of the curriculum 4) Curriculum structure
5) Training guidelines 6) Training materials and learning resources and 7) Measurement and evaluation training. 3. The results of using the blended training curriculum to develop Internal quality assurance found that 1) knowledge and understanding about internal quality assurance after training passed the set criteria, namely 80 percent with an average score of 89.93 percent 2) The operational skills for internal quality assurance of teachers after training pass the set criteria, which is 85 percent with an average score of 88.50 percent 3) The attitude towards internal quality assurance of teachers after the training passed the set criteria with a very good average score of 92.60
The objectives of this research were 1) to study basic information for develop internal quality assurance in basic education school 2) to construct and develop a curriculum for blended training to develop internal quality assurance and 3) to study the results of using a curriculum for blended training to develop internal quality assurance. The research methodology consisted of 3 phases: Phase 1, study basic information, Phase 2, curriculum construction and development, and Phase 3, Try out and improvement of the training curriculum. The target group of the research was 40 teachers responsible for Internal quality assurance who voluntarily attended the training. Data were analyzed using descriptive statistics: percentage, mean, standard deviation. The results showed that 1. The results of the study of the basic data of the training curriculum should be a curriculum with a development process that encourages teachers to have knowledge, skills, and attitudes toward internal quality assurance 2. Blended training curriculum for Internal quality assurance of teachers in basic educational Schools consists of 1) Principles of the curriculum 2) Objectives of the curriculum 3) Contents of the curriculum 4) Curriculum structure 5) Training guidelines 6) Training materials and learning resources and 7) Measurement and evaluation training. 3. The results of using the blended training curriculum to develop Internal quality assurance found that 1) knowledge and understanding about internal quality assurance after training passed the set criteria, namely 80 percent with an average score of 89.93 percent 2) The operational skills for internal quality assurance of teachers after training pass the set criteria, which is 85 percent with an average score of 88.50 percent 3) The attitude towards internal quality assurance of teachers after the training passed the set criteria with a very good average score of 92.60
Keyword Curriculum Development; Blended training Curriculum; Internal quality assurance