...

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 23บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ปลาทอง อัยวรรณ
CAS1596
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1597
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
สุภาวดี เสนาฤทธิ์
CAS1598
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29
ธวัชชัย โพธิ์แสง
CAS1599
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
41
ชลัดดา บุญมาก
CAS1600
การศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
52
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1601
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่ม SET ปี พ.ศ. 2564
66
ปิยวรรณ ถุงเงิน
CAS1602
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ภายใต้ภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
78
ภัทรพล โพนไพรสันต์
CAS1603
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการส้นเท้าแตกลายจากมันแกวและสมุนไพรธรรมชาติ
90
ศุภกร จันโส
CAS1604
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
98
ธวัชชัย สีลาโส
CAS1605
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติงานสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
112
คีตภัทร ฉวีวงศ์
CAS1606
การทดสอบผลการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของแรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีม
136
นุชนาถ แผ้วไธสง
CAS1607
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
149
รัตติกาญจน์ ภูษิต
CAS1608
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือสู่สากล
163
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1609
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
174
พัชรินทร์ นะวะสิมมา
CAS1610
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
189
พรสุดา ชูช่วย
CAS1611
การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอล ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
202
วิภาวดี พรโคกสูง
CAS1612
การยอมรับนวัตกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ประเภทขนมขบเคี้ยว ผ่านช่องทาง TikTok
215
ชาญยุทธิ์ วงคุย
CAS1613
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
121
สุวิมล ดอบุตร
CAS1614
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
226
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
CAS1615
การสร้างชุดสื่อวิดีทัศน์เรื่อง การพับผ้าเช็ดปากเพื่อพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
238
กัมปนาท นาคบัว
CAS1616
การศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
250
เจษฎากร อินทพงศ์
CAS1617
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุ: กรณีศึกษาคลังเชื้อเพลิงกรมพลาธิการทหารเรือ
265
ฤดี โคตรทุม
CAS1618
การตัดสินใจใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
279