วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1393655626.pdf

  

สุภาวดี เสนาฤทธิ์

CAS1671

ชื่อผู้วิจัย   สุภาวดี เสนาฤทธิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วสุธร ตันวัฒนกุล2, สุนิศา แสงจันทร์3*
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE FACTORS RELATED TO COMMUNITY PARTICIPATION ON MANAGEMENT AND AWARENESS OF SOLID WASTE MANAGEMENT AT BAAN KAO TALOH 2, IN NONGPRUE MUNICIPALITY, BANG LAMUNG DISTRICT, CHONBURI PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 หลังคาเรือน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ไคสแควร์ และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่าความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึก ความรู้ในภาพรวม ทั้งสามด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง การมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย (p=0.009) ความรู้ทั้งสามด้าน (การจัดการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึก) มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย (r = 0.165 p = 0.004) และการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย (r = 0.192 p = 0.001) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลอาชีพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
คำสำคัญ การจัดการขยะมูลฝอย; การมีส่วนร่วม; การมีจิตสำนึก
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to explain the relationship between factors and community participation on management and awareness of proper waste disposal management among the residents of Baan Kao Taloh 2 at Nongprue Municipality, Bang Lamung District, Chonburi Province. The study included a sample group of 300 households, and data was collected through a questionnaire that underwent quality checks. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics, including Chi-square and Pearson correlation as inferential statistics.
The research findings indicated that the knowledge regarding solid waste management, community participation, awareness, and knowledge in all three aspects (solid waste management, participation, and awareness), were predominantly at a high level. Opinions regarding the state of the solid waste management problem and community participation were mostly at a moderate level. However, the awareness of proper waste disposal was predominantly at a high level. Statistically significant relations were found between the variables. Occupation showed a significant relation with community participation in solid waste management (p=0.009). Furthermore, it was discovered that knowledge in all three aspects have a negative correlation with community participation in solid waste management and awareness of proper waste disposal. The opinions about the state of the solid waste management problem, while having a positive correlation with community participation (r = 0.165, p = 0.004) and awareness of proper waste disposal (r = 0.192, p = 0.001). Related organizations should prioritize factors such as occupation and opinions regarding the state of the solid waste management problem in the community.
The objective of this research was to explain the relationship between factors and community participation on management and awareness of proper waste disposal management among the residents of Baan Kao Taloh 2 at Nongprue Municipality, Bang Lamung District, Chonburi Province. The study included a sample group of 300 households, and data was collected through a questionnaire that underwent quality checks. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics, including Chi-square and Pearson correlation as inferential statistics. The research findings indicated that the knowledge regarding solid waste management, community participation, awareness, and knowledge in all three aspects (solid waste management, participation, and awareness), were predominantly at a high level. Opinions regarding the state of the solid waste management problem and community participation were mostly at a moderate level. However, the awareness of proper waste disposal was predominantly at a high level. Statistically significant relations were found between the variables. Occupation showed a significant relation with community participation in solid waste management (p=0.009). Furthermore, it was discovered that knowledge in all three aspects have a negative correlation with community participation in solid waste management and awareness of proper waste disposal. The opinions about the state of the solid waste management problem, while having a positive correlation with community participation (r = 0.165, p = 0.004) and awareness of proper waste disposal (r = 0.192, p = 0.001). Related organizations should prioritize factors such as occupation and opinions regarding the state of the solid waste management problem in the community.
Keyword Solid Waste Management; Participation; Awareness