วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1452511535.pdf

  

ธวัชชัย โพธิ์แสง

CAS1672

ชื่อผู้วิจัย   ธวัชชัย โพธิ์แสง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2, ประสงค์ ต่อโชติ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR DEVELOPING INNOVATIVE LEADERSHIP OF SMALL SIZE SCHOOL ADMINISTRATOR IN CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
โดยใช้วิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 266 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Krejcie & Morgan และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือวิจัยแบบเลือกถามรูปแบบการตอบสนองแบบรายคู่ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 ระยะที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI Modified)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม สำหรับความต้องการจำเป็นภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา เรียงลำดับความสำคัญ 3 ลำดับ คือ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล 2) ด้านความรู้ดิจิทัล และ 3) ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ดิจิทัล
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีทั้งหมด 5 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม 2) ด้านการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม 3) ด้านการมีทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 4) ด้านการมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม 5) ด้านบทบาทหน้าที่เชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 23 แนวทางย่อย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̅ = 4.71) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.54)
คำสำคัญ ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน; แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed 1) to study current conditions, desirable conditions, and needs of the innovative leadership in small size school for administrators and 2) to study the guidelines to develop the innovative leadership in small size school administrators under the office of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1. The study was divided into 2 phases: Phase 1; study the current conditions, desirable conditions, and the needs of the innovative leadership in small size school for administrators. The sample group in this research consisted of school administrators and teachers in small size school totaling 226 people. They were selected by Krejcie and Morgan’s method including Stratified random sampling. The research tools using the dual-response format with Reliability value at 0.91 Phase 2; study the guidelines to develop the innovative leadership in small size school for administrators through an evaluation among 5 academic experts selected by purposive sampling. The research instruments in the second phase were a semistructured interview and a questionnaire on appropriateness and feasibility of the guidelines to the innovative leadership in small size school for administrators. The statistics used to analyze the data consisted of the frequency, the percentage, mean, standard deviation, and Modified Priority Needs Index (PNI Modified).
The findings revealed that:
1. The current conditions of the innovative leadership in small size school for administrators under the office of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1 were overall at the moderate level. The highest aspect was the Innovative personality.
The desirable conditions of the innovative leadership in small size school for administrators were overall at the highest level. The highest aspect was the innovative vision. The first 3 important needs of the innovative leadership in small size school for administrators were the innovative vision aspect the Teamwork and innovative participation and the Innovative personality.
2. The guidelines to develop the innovative leadership in small size school for administrators under the office of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1 in 5 aspects namely 1) innovative vision 2) innovative teamwork and participation 3) creative and innovative thinking skills 4) innovative personality and 5) innovative role consisted of 23 guidelines. In overall, the mean of appropriateness was 4.71 as the highest level and the mean of feasibility was 4.54 as also the highest level.
This research aimed 1) to study current conditions, desirable conditions, and needs of the innovative leadership in small size school for administrators and 2) to study the guidelines to develop the innovative leadership in small size school administrators under the office of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1. The study was divided into 2 phases: Phase 1; study the current conditions, desirable conditions, and the needs of the innovative leadership in small size school for administrators. The sample group in this research consisted of school administrators and teachers in small size school totaling 226 people. They were selected by Krejcie and Morgan’s method including Stratified random sampling. The research tools using the dual-response format with Reliability value at 0.91 Phase 2; study the guidelines to develop the innovative leadership in small size school for administrators through an evaluation among 5 academic experts selected by purposive sampling. The research instruments in the second phase were a semistructured interview and a questionnaire on appropriateness and feasibility of the guidelines to the innovative leadership in small size school for administrators. The statistics used to analyze the data consisted of the frequency, the percentage, mean, standard deviation, and Modified Priority Needs Index (PNI Modified). The findings revealed that: 1. The current conditions of the innovative leadership in small size school for administrators under the office of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1 were overall at the moderate level. The highest aspect was the Innovative personality. The desirable conditions of the innovative leadership in small size school for administrators were overall at the highest level. The highest aspect was the innovative vision. The first 3 important needs of the innovative leadership in small size school for administrators were the innovative vision aspect the Teamwork and innovative participation and the Innovative personality. 2. The guidelines to develop the innovative leadership in small size school for administrators under the office of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1 in 5 aspects namely 1) innovative vision 2) innovative teamwork and participation 3) creative and innovative thinking skills 4) innovative personality and 5) innovative role consisted of 23 guidelines. In overall, the mean of appropriateness was 4.71 as the highest level and the mean of feasibility was 4.54 as also the highest level.
Keyword Innovative Leadership of Administrators; Guidelines for developing innovative Leadership of Small Size School Administrator