วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     636955521.pdf

  

ชลัดดา บุญมาก

CAS1673

ชื่อผู้วิจัย   ชลัดดา บุญมาก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ฉลอง ชาตรูประชีวิน2, สถิรพร เชาวน์ชัย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A STUDY INNOVATION BEHAVIOR AND GUIDELINES FOR INNOVATION BEHAVIOR OF TEACHERS UNDER THE OFFICE OF NAKHON SAWAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูและศึกษา แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนจำนวน 291 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบ แบ่งชั้น โดยกำหนดสัดส่วนตาม รายอำเภอ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตร ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 พบว่า ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากโดย ด้านการประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านการแสวงหาโอกาส และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือความคิดถูกยอมรับ
2. ผลการศึกษาแนวทางทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมที่จะสามารถส่งเสริม ให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนครูให้ได้มีโอกาสที่จะนำเสนอความคิด สร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการแสวงหา ความรู้ใหม่ให้กับครูและบุคลากรที่จะสามารถนำความรู้นั้นมาใช้พัฒนาองค์กรได้
คำสำคัญ นวัตกรรม; พฤติกรรมสร้างสรรค์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study innovation behavior and guidelines innovation behavior of primary school teachers under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The research method was divided into 2 steps: The first is study of the level of innovative behavior of school teachers under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The sample group consisted of 291 teachers. The samples were proportionated by district. Data were collected by a questionnaire. It is a 5-level estimation scale with data analysis using mean and standard deviation. The second step was to study the guidelines for innovation behaviors of school teachers under the Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The informants were 3 experts selected by purposive sampling. Collected data by interview form. And analyzed the data by content analysis.
The research results were as follows.
1. The results of the study were as follows: The overall results of the study of innovative behavior of primary school ‘s teachers under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 were at a high level. The highest average was adaptation and practical next in order was seeking for the opportunity. The lowest average was the idea is accepted
2. The results of the study of guidelines for innovation behaviors of school teachers under the Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 found that Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 creates a network to exchange knowledge between schools. Educational Service Area should set up training or activities. Teachers have the opportunity to develop themselves in terms of knowledge and ability. Educational institute administrators encourage teachers to have the opportunity to present their ideas. Raise awareness and create incentives for teachers and personnel to acquire new knowledge who will be able to use that knowledge to develop the organization.
The purposes of this research were to study innovation behavior and guidelines innovation behavior of primary school teachers under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The research method was divided into 2 steps: The first is study of the level of innovative behavior of school teachers under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The sample group consisted of 291 teachers. The samples were proportionated by district. Data were collected by a questionnaire. It is a 5-level estimation scale with data analysis using mean and standard deviation. The second step was to study the guidelines for innovation behaviors of school teachers under the Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The informants were 3 experts selected by purposive sampling. Collected data by interview form. And analyzed the data by content analysis. The research results were as follows. 1. The results of the study were as follows: The overall results of the study of innovative behavior of primary school ‘s teachers under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 were at a high level. The highest average was adaptation and practical next in order was seeking for the opportunity. The lowest average was the idea is accepted 2. The results of the study of guidelines for innovation behaviors of school teachers under the Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 found that Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 creates a network to exchange knowledge between schools. Educational Service Area should set up training or activities. Teachers have the opportunity to develop themselves in terms of knowledge and ability. Educational institute administrators encourage teachers to have the opportunity to present their ideas. Raise awareness and create incentives for teachers and personnel to acquire new knowledge who will be able to use that knowledge to develop the organization.
Keyword Innovation; Innovation Behavior