วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1620375190.pdf

  

สุมินทร เบ้าธรรม

CAS1674

ชื่อผู้วิจัย   สุมินทร เบ้าธรรม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ดวงฤดี อู๋2, จิราภา ชาลาธราวัฒน์3, ฐิติมา สำเภาทอง4, อารยา วรชินา5 และ เบญจภรณ์ นาคนวล6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่ม SET ปี พ.ศ. 2564
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEVEL OF DISCLOSURE OF SUSTAINABILITY REPORT OF THAI LISTED COMPANIES SET GROUP IN 2021
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานความยั่งยืนและจากแบบ 56-1 One Report ในปี 2564 จำนวน 583 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นกระดาษทำการแบบตรวจรายการ ซึ่งพัฒนาตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล GRI Standards แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านมาตรฐานสากล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ใช้ค่าดัชนีการเปิดเผยข้อมูลในการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปอัตราส่วนของคะแนนรวมที่แต่ละบริษัทได้รับจริงกับคะแนนรวมสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET มีดัชนีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนด้านมาตรฐานสากลมากที่สุด รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามลำดับ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดัชนีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนมากที่สุดคือ กลุ่มทรัพยากร รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนกลุ่มบริการ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดัชนีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนน้อยที่สุด ข้อสนเทศที่ได้จากงานวิจัยชี้ให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน ซึ่งสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบที่บริษัทมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการเพิ่มข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนพิจารณาวางกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกหุ้นในการลงทุนได้
คำสำคัญ การเปิดเผยรายงานความยั่งยืน; บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword disclosure of sustainability report; Thai listed companies SET group


วารสารอื่นๆ

สุมินทร เบ้าธรรม

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1110
ระดับของการรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
0
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1440
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
31
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1247
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และการใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
115
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1252
ระดับของการรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
156
สุมินทร เบ้าธรรม
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1374
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1674
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่ม SET ปี พ.ศ. 2564
66