วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1962758391.pdf

  

ภัทรพล โพนไพรสันต์

CAS1676

ชื่อผู้วิจัย   ภัทรพล โพนไพรสันต์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ปภาวี รัตนธรรม2*, สุรัตนา เหล่าไชย3, กิจปพน ศรีธานี4, วรรวิษา ตรีสูนย์5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการส้นเท้าแตกลายจากมันแกวและสมุนไพรธรรมชาติ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) STUDY AND DEVELOPMENT OF PRODUCTS TO REDUCE HEEL CRACKS FROM YAM AND NATURAL HERBS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและความสำคัญของมันแกวพันธุ์เบา เพื่อพัฒนาตำรับครีมลดปัญหาส้นเท้าแตกลายและเพื่อศึกษาการยอมรับและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อครีมลดอาการส้นเท้าแตกลาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากรในหมู่บ้านซำแฮด ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 55 คน โดยมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมันแกวพันธุ์เบา ข้อมูลความคิดเห็นในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลดอาการส้นเท้าแตกลาย และวัดความพึงพอใจหลังใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านซำแฮด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมันแกวพันธุ์เบาในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90 ความคิดเห็นในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ไม่เกิดอาการแพ้ จากการสังเกตด้วยตัวเองส้นเท้าดีมากขึ้นในระดับปานกลางเมื่อเทียบก่อนใช้ ในส่วนของเนื้อ สี และกลิ่นครีม น่าใช้ เหนอะหนะ ซึมเข้าผิวได้ดี มีความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ลดอาการส้นเท้าแตกลายโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.67)
คำสำคัญ พัฒนาผลิตภัณฑ์; อาการส้นเท้าแตกลาย; มันแกว; สมุนไพรธรรมชาติ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research and development were to study, The objective is to study the origin and importance of light varieties of yam. To develop cream formulations, reduce heel cracking problems and to study the acceptance and satisfaction of consumers with the cream to reduce heel cracks. Examples of this research are Population in Sam Haed Village Borabue Sub-district Borabue District Mahasarakham province 55 people by specifying specific samples Tools used for data collection, using questionnaires to consist of personal Information Knowledge and understanding about light yam varieties Information on

the use of the product. To develop as a product to reduce heel cracks and measure satisfaction after using descriptive statistics include percent average and standard deviation.
From the results of the study it was found that the sample group in Sam Haed Village have a high level of knowledge and understanding about light yam varieties 90 percent Comments on the use of the product does not cause allergic reactions. From tattooing by yourself, heel is better at a moderate level when compared before using. the color of the flesh And smell the cream Should use gooey Well absorbed into the skin There is a satisfaction in using the product to reduce the heel crack pattern, overall, is in a high level.With an average of 4.09 (S.D. = 0.67).
This research and development were to study, The objective is to study the origin and importance of light varieties of yam. To develop cream formulations, reduce heel cracking problems and to study the acceptance and satisfaction of consumers with the cream to reduce heel cracks. Examples of this research are Population in Sam Haed Village Borabue Sub-district Borabue District Mahasarakham province 55 people by specifying specific samples Tools used for data collection, using questionnaires to consist of personal Information Knowledge and understanding about light yam varieties Information on the use of the product. To develop as a product to reduce heel cracks and measure satisfaction after using descriptive statistics include percent average and standard deviation. From the results of the study it was found that the sample group in Sam Haed Village have a high level of knowledge and understanding about light yam varieties 90 percent Comments on the use of the product does not cause allergic reactions. From tattooing by yourself, heel is better at a moderate level when compared before using. the color of the flesh And smell the cream Should use gooey Well absorbed into the skin There is a satisfaction in using the product to reduce the heel crack pattern, overall, is in a high level.With an average of 4.09 (S.D. = 0.67).
Keyword Product development; Symptoms of cracked heels; yam, Natural herbs