วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1827318767.pdf

  

ศุภกร จันโส

CAS1677

ชื่อผู้วิจัย   ศุภกร จันโส
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาคม อึ่งพวง2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR DEVELOPING CORE COMPETENCIES AND FUNCTIONAL COMPETENCIES OF TEACHERS IN PRIVATE SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF EDUCATION, CHAIYAPHUM PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 248 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูมีค่าความเชื่อมั่น 0.90 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อเสนอแนะด้วยตารางความถี่และอธิบายแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นดังนี้ สภาพปัจจุบันการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูโดยรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับน้อยและปัญหาการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครู มี 49 แนวทาง แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก 20 แนวทาง คือ 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน มี 3 แนวทาง 2) ด้านการบริการที่ดี มี 2 แนวทาง 3) ด้านการพัฒนาตนเอง มี 3 แนวทาง 4) ด้านการทำงานเป็นทีม มี 4 แนวทาง และ 5) ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 8 แนวทาง สมรรถนะประจำสายงาน 29 แนวทาง คือ 1) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มี 5 แนวทาง 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน มี 5 แนวทาง 3) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มี 5 แนวทาง 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มี 3 แนวทาง 5) ด้านภาวะผู้นำครู มี 7 แนวทาง และ 6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ มี 4 แนวทาง
คำสำคัญ แนวทางการพัฒนา; สมรรถนะหลัก; สมรรถนะประจำสายงาน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were 1) to study the current situation and problems in developing core competencies and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province and 2) to develop guidelines for developing core competency and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province. The sample group consisted of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province, academic year 2022, with the total number of 248 people. The sample size was determined by using Krejcie & Morgan table. The tool used in this research was questionnaire about the current situation and problems and guidelines for developing core competencies and functional competencies of teachers with reliability at 0.90. The statistics used for data analysis comprised percentage, mean and standard deviation. The data were analyzed with a statistical package program, guidelines were analyzed with frequency and descriptive analysis.
The research results were found that:
1. The current situation in developing core competencies and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province, in overall, was rated at a high level of practice. The problems in developing core competencies were rated at a low level and the problems in developing functional competencies of teachers were rated at the lowest level.
2. Guidelines for developing core competencies and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province were concluded consisting of 49 guidelines, divided into 20 guidelines for core competencies, namely 1) achievement-oriented performance with 3 guidelines, 2) good service with 2 guidelines, 3) self-development with 3 guidelines, 4) team-working with 4 guidelines, and 5) moral and ethics in teaching profession with 8 guidelines, and 29 guidelines for functional competencies, namely 1) curriculum and learning management with 5 guidelines, 2) learner development with 5 guidelines, 3) classroom management with 5 guidelines, 4) analysis, synthesis and research for learner development with 3 guidelines, 5) teachers’ leadership with 7 guidelines and 6) building relationships and cooperation with communities for learning management with 4 guidelines.
The purposes of this research were 1) to study the current situation and problems in developing core competencies and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province and 2) to develop guidelines for developing core competency and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province. The sample group consisted of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province, academic year 2022, with the total number of 248 people. The sample size was determined by using Krejcie & Morgan table. The tool used in this research was questionnaire about the current situation and problems and guidelines for developing core competencies and functional competencies of teachers with reliability at 0.90. The statistics used for data analysis comprised percentage, mean and standard deviation. The data were analyzed with a statistical package program, guidelines were analyzed with frequency and descriptive analysis. The research results were found that: 1. The current situation in developing core competencies and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province, in overall, was rated at a high level of practice. The problems in developing core competencies were rated at a low level and the problems in developing functional competencies of teachers were rated at the lowest level. 2. Guidelines for developing core competencies and functional competencies of teachers in private schools under the Office of Education, Chaiyaphum province were concluded consisting of 49 guidelines, divided into 20 guidelines for core competencies, namely 1) achievement-oriented performance with 3 guidelines, 2) good service with 2 guidelines, 3) self-development with 3 guidelines, 4) team-working with 4 guidelines, and 5) moral and ethics in teaching profession with 8 guidelines, and 29 guidelines for functional competencies, namely 1) curriculum and learning management with 5 guidelines, 2) learner development with 5 guidelines, 3) classroom management with 5 guidelines, 4) analysis, synthesis and research for learner development with 3 guidelines, 5) teachers’ leadership with 7 guidelines and 6) building relationships and cooperation with communities for learning management with 4 guidelines.
Keyword uidelines for Developing; Core Competencies; Functional Competencies