วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1828534548.pdf

  

ธวัชชัย สีลาโส

CAS1678

ชื่อผู้วิจัย   ธวัชชัย สีลาโส
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติงานสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) EFFECTS OF DIRECT INSTRUCTION MODEL WITH PEER ASSISTED TECHNIQUE ON OPERATIONAL SKILLS FOR VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนทางตรงด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 2) เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานเครื่องมือกลในการกลึงเหล็กเหนียวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 20 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานการกลึงเหล็กเหนียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนทางตรงด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนทางตรงด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติงานการกลึงเหล็กเหนียวหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 75
คำสำคัญ รูปแบบการสอนทางตรง; เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน; ทักษะการปฏิบัติ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1) to compare learning achievements of vocational certificate students before and after receiving direct instruction model supplemented with peer assisted technique,
and 2) to compare machine tool practical skills in mild steel turning of vocational certificate students after receiving direct instruction model supplemented with peer assisted technique with the 75% criterion. The sample used in this research is vocational certificate students of Udon Thani Polytechnic College, in the second semester of 2022. the sample consisted of 20 students by cluster random sampling. The research instruments consisted of 1) direct instruction model supplemented with peer assisted techniques lesson plan, 2) an achievement test on introductory machine tool subjects, and 3) mild steel turning practical skill test. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, percentage, and an independent t-test.
The research results were as follows:
1. Vocational certificate students who received direct instruction model supplemented with peer assisted technique had mean scores after learning higher than that the one before.
2. Vocational certificate students who received direct instruction model supplemented with peer assisted technique had skills of machine tools in turning of mild steel mean score after learning which was higher than the set criteria of 75%.
The purposes of this research were: 1) to compare learning achievements of vocational certificate students before and after receiving direct instruction model supplemented with peer assisted technique, and 2) to compare machine tool practical skills in mild steel turning of vocational certificate students after receiving direct instruction model supplemented with peer assisted technique with the 75% criterion. The sample used in this research is vocational certificate students of Udon Thani Polytechnic College, in the second semester of 2022. the sample consisted of 20 students by cluster random sampling. The research instruments consisted of 1) direct instruction model supplemented with peer assisted techniques lesson plan, 2) an achievement test on introductory machine tool subjects, and 3) mild steel turning practical skill test. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, percentage, and an independent t-test. The research results were as follows: 1. Vocational certificate students who received direct instruction model supplemented with peer assisted technique had mean scores after learning higher than that the one before. 2. Vocational certificate students who received direct instruction model supplemented with peer assisted technique had skills of machine tools in turning of mild steel mean score after learning which was higher than the set criteria of 75%.
Keyword direct instruction model; peer assisted technique; practical skills