วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     346377999.pdf

  

นุชนาถ แผ้วไธสง

CAS1681

ชื่อผู้วิจัย   นุชนาถ แผ้วไธสง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์2, วีระพงษ์ เทียมวงษ์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และ 2) ศึกษาแนวทาง การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 320 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 32 คน และครู จำนวน 288 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ที่มีลักษณะเป็นแบบตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีจัดลำดับความสำคัญของ ความต้องการจำเป็น (PNIModified) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.10) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ( =4.15) สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.74) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ( =4.78) ความต้องการจำเป็นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (PNI Modified=0.164) 2) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (PNI Modified=0.161) 3) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (PNI Modified=0.159) 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (PNI Modified=0.153) และ 5) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (PNI Modified=0.152) ตามลำดับ
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 3 แนวทาง ด้านที่ 2 การกระตุ้นทางปัญญา จำนวน 3 แนวทาง ด้านที่ 3 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จำนวน 3 แนวทาง ด้านที่ 4 การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จำนวน 3 แนวทาง และด้านที่ 5 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม จำนวน 3 แนวทาง รวมทั้งหมด 15 แนวทาง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =4.94) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =4.73)
คำสำคัญ สภาพปัจจุบัน; สภาพที่พึงประสงค์; แนวทาง; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to 1) study current conditions; desirable conditions and needs of transformational leadership in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 and 2) study transformational leadership development guidelines in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 by Mixed Methods Research. The sample used in the research consisted of 320 school administrators and teachers, including 32 administrators and 288 teachers. They were selected by Stratified random sampling and Simple random sampling. The research instruments were the 5-point Rating Scale questionnaire with Dual-Response Format, Semi-structured Interview, and the appropriateness and feasibility evaluation form. Statistics used to analyze data include frequency, percentage, average, standard deviation, Modified Priority Need Index (PNIModified) and Content Analysis.
The results of the research were as follows:
1. Current conditions of transformational leadership in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4. The overall was at high level ( =4.10). The highest average was Building Shared Vision ( =4.15). Desirable conditions of transformational leadership in school administrators. The overall was at highest level ( =4.74). The highest average was Building Shared Vision ( =4.78)..Needs of transformational leadership in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4, were arranged in order from highest to lowest as follows: 1) Inspirational Motivation (PNIModified=0.164), 2) Intellectual Stimulation (PNIModified=0.161), 3) Idealized Influence (PNIModified=0.159), 4) Individualized Consideration (PNIModified=0.153) and 5) Building Shared Vision (PNIModified=0.152), respectively.
2. Guidelines for the Development of Transformational Leadership in School Administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4, consists of 5 aspects were 1) Inspirational Motivation had 3 guidelines, 2) Intellectual Stimulation had 3 guidelines, 3) Idealized Influence had 3 guidelines, 4) Individualized Consideration had 3 guidelines, and 5) Building Shared Vision had 3 guidelines. The total was 15 guidelines. The appropriateness was at a highest level, an average of ( =4.94). And the feasibility was at a highest level, an average of ( =4.73).
The objectives of this research were to 1) study current conditions; desirable conditions and needs of transformational leadership in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 and 2) study transformational leadership development guidelines in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 by Mixed Methods Research. The sample used in the research consisted of 320 school administrators and teachers, including 32 administrators and 288 teachers. They were selected by Stratified random sampling and Simple random sampling. The research instruments were the 5-point Rating Scale questionnaire with Dual-Response Format, Semi-structured Interview, and the appropriateness and feasibility evaluation form. Statistics used to analyze data include frequency, percentage, average, standard deviation, Modified Priority Need Index (PNIModified) and Content Analysis. The results of the research were as follows: 1. Current conditions of transformational leadership in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4. The overall was at high level ( =4.10). The highest average was Building Shared Vision ( =4.15). Desirable conditions of transformational leadership in school administrators. The overall was at highest level ( =4.74). The highest average was Building Shared Vision ( =4.78)..Needs of transformational leadership in school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4, were arranged in order from highest to lowest as follows: 1) Inspirational Motivation (PNIModified=0.164), 2) Intellectual Stimulation (PNIModified=0.161), 3) Idealized Influence (PNIModified=0.159), 4) Individualized Consideration (PNIModified=0.153) and 5) Building Shared Vision (PNIModified=0.152), respectively. 2. Guidelines for the Development of Transformational Leadership in School Administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 4, consists of 5 aspects were 1) Inspirational Motivation had 3 guidelines, 2) Intellectual Stimulation had 3 guidelines, 3) Idealized Influence had 3 guidelines, 4) Individualized Consideration had 3 guidelines, and 5) Building Shared Vision had 3 guidelines. The total was 15 guidelines. The appropriateness was at a highest level, an average of ( =4.94). And the feasibility was at a highest level, an average of ( =4.73).
Keyword current conditions; desirable conditions; guidelines; transformational leadership