วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     748047173.pdf

  

รัตติกาญจน์ ภูษิต

CAS1682

ชื่อผู้วิจัย   รัตติกาญจน์ ภูษิต
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือสู่สากล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES TO ADD VALUE TO COMMUNITY PRODUCTS IN THE NORTHERN ECONOMIC DEVELOPMENT NETWORK TO THE INTERNATIONAL LEVEL
บทคัดย่อ ภาษาไทย ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือ 2) เพื่อศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือสู่สากล โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษาครั้งนี้ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 30 คน 2) กลุ่มชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 50 คน ทั้ง 2 กลุ่มนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และ 3) ผู้ประกอบการและผู้บริโภค จำนวน 500 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือ ได้แก่ มะกรูด ไก (สาหร่ายน้ำจืด) กาแฟอาราบิก้า มะม่วงน้ำดอกไม้และผักหวาน ซึ่งมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสร้าง ตราสินค้า 2) ในการศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือ พบว่า ระดับความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความต้องการในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย และมีความต้องการในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 3) ในการศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือสู่สากล พบว่า จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้าให้มีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์บนพื้นฐานของศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ชุมชน; ศักยภา; ส่วนประสมทางการตลาด; การตัดสินใจซื้อ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this study were: 1) to explore the potential of community products and their development needs in the Northern Regional Economic Development Network, 2) to examine the demand for community products from entrepreneurs and consumers in the Northern Regional Economic Development Network, and 3) to study ways to increase the value of community products in the Northern Regional Economic Development Network to the global market, using both quantitative and qualitative research in the five provinces of Chiang Rai, Nan, Lampang, Phitsanulok, and Nakhon Sawan. The study sample consisted of three groups: 1) 30 personnel involved in community product development, 2) 50 community members with community products purposive sampling, and 3) 500 entrepreneurs and consumers selected through random sampling. The research found that: 1) the potential of community products and their development needs in the Northern Regional Economic Development Network were mangosteen, agar (a type of freshwater seaweed), coffee, arabica, mango with flower nectar, and sweet vegetables, which required product development, packaging, and branding; 2) the demand for community products from entrepreneurs and consumers in the Northern Regional Economic Development Network was found to be high for all products studied, especially for their unique features and quality; and 3) ways to increase the value of community products in the Northern Regional Economic Development Network were to improve product quality, develop a strong brand identity, and establish a distribution system to reach international markets.
The objectives of this study were: 1) to explore the potential of community products and their development needs in the Northern Regional Economic Development Network, 2) to examine the demand for community products from entrepreneurs and consumers in the Northern Regional Economic Development Network, and 3) to study ways to increase the value of community products in the Northern Regional Economic Development Network to the global market, using both quantitative and qualitative research in the five provinces of Chiang Rai, Nan, Lampang, Phitsanulok, and Nakhon Sawan. The study sample consisted of three groups: 1) 30 personnel involved in community product development, 2) 50 community members with community products purposive sampling, and 3) 500 entrepreneurs and consumers selected through random sampling. The research found that: 1) the potential of community products and their development needs in the Northern Regional Economic Development Network were mangosteen, agar (a type of freshwater seaweed), coffee, arabica, mango with flower nectar, and sweet vegetables, which required product development, packaging, and branding; 2) the demand for community products from entrepreneurs and consumers in the Northern Regional Economic Development Network was found to be high for all products studied, especially for their unique features and quality; and 3) ways to increase the value of community products in the Northern Regional Economic Development Network were to improve product quality, develop a strong brand identity, and establish a distribution system to reach international markets.
Keyword Community Products; Potential; Marketing Mix; Purchasing Decision