วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     717453017.pdf

  

วิภาวดี พรโคกสูง

CAS1687

ชื่อผู้วิจัย   วิภาวดี พรโคกสูง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
รัชพล ทับล้อม2, ราฐา นาราสุรโชติ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การยอมรับนวัตกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ประเภทขนมขบเคี้ยว ผ่านช่องทาง TikTok
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) INNOVATION ACCEPTANCE AND DIGITAL MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES THAT INFLUENCE THE DECISION TO PURCHASE SNACK PRODUCTS THROUGH THE TIKTOK CHANNEL
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ประเภทขนมขบเคี้ยว ผ่านช่องทาง TikTok โดยมีวิธีวิจัย เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง TikTok จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานของระบบ ด้านประโยชน์จากการใช้งานของระบบ และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานของระบบ และปัจจัยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านการตลาดเชิงเนื้อหา และด้านการครองหน้าแรก [SEO] จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สรุปได้ว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ด้านประโยชน์จากการใช้งานของระบบ และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานของระบบ และปัจจัยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ได้แก่ ด้านการครองหน้าแรก [SEO] มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ผ่านช่องทาง TikTok
คำสำคัญ การยอมรับนวัตกรรม, กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aims to investigate the influence of innovation adoption and digital marketing communication strategies on snack purchase decisions through the TikTok platform. The research was conducted with 400 consumers who purchased snacks online via TikTok in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Purposive sampling was employed, and the data was analyzed using multiple regression analysis. The results revealed that the innovation adoption factors with the highest perceived importance were perceived ease of use, perceived usefulness, and attitude towards use. The digital marketing communication strategies with the highest perceived importance were content marketing and search engine optimization (SEO). The hypothesis testing results showed that the following factors had a significant influence on snack purchase decisions.
This study aims to investigate the influence of innovation adoption and digital marketing communication strategies on snack purchase decisions through the TikTok platform. The research was conducted with 400 consumers who purchased snacks online via TikTok in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Purposive sampling was employed, and the data was analyzed using multiple regression analysis. The results revealed that the innovation adoption factors with the highest perceived importance were perceived ease of use, perceived usefulness, and attitude towards use. The digital marketing communication strategies with the highest perceived importance were content marketing and search engine optimization (SEO). The hypothesis testing results showed that the following factors had a significant influence on snack purchase decisions.
Keyword Innovation adoption, Digital marketing communication strategies


วารสารอื่นๆ

วิภาวดี พรโคกสูง

5 บทความ