วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1476383863.pdf

  

สุวิมล ดอบุตร

CAS1688

ชื่อผู้วิจัย   สุวิมล ดอบุตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์2, มุกดาวรรณ ชนะวงศ์3, โสภณ เบื้องบน4, ณัทปภา จันทร์โสม5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) PESTICIDE USE BEHAVIOR AND SELF-PROTECTION FROM PESTICIDE USE OF BAN PHON YANG VEGETABLE FARMERS, PHON YANG SUB-DISTRICT, WANG HIN DISTRICT, SISAKET PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการใช้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแคว์
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรปลูกผักส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.50 สถานภาพสมรส ร้อยละ 91.89 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ร้อยละ 36.49 รายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 50.00 ระยะเวลาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่ในช่วง 2 - 3 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 55.41 ความถี่การสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 47.30 พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 50.00 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.54 และ ระดับดี ร้อยละ 9.46 ตามลำดับ พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.64 รองลงมา ระดับดี ร้อยละ 31.08 และ ระดับต่ำ ร้อยละ 20.27 ตามลำดับ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.97 รองลงมา ระดับดี ร้อยละ 27.02 ตามลำดับ
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาแนวทางการป้องกันให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก นักวิชาการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายจากการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
คำสำคัญ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; การป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; เกษตรกรผู้ปลูกผัก
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This Descriptive study is to pesticides use and personal protective behavior for agriculturists to vegetables farmers. The samples were 74 persons. Tools used to collect data was questionnaires for pesticides use and personal protective behavior. Descriptive statistics and chi square statistics were used for data analysis.
The results, showed that mostly are male of 59.50%. 91.89% are marital status. Graduated from high school of 36.49%. Income is between 15,000 - 20,000 baht per month of 50.00%. The duration of pesticide use is between 2-3 hours per day of 55.41%. 47.30% are frequency of exposure to pesticides is less than 3 days per week. Before using pesticides, the practice in low level 50.00%, moderate level 40.54% and good level 9.46%. After exposed with pesticide, the farmers
were practice in moderate level of 48.64%, good level 31.08%, low level 20.27%, respectively. And overall of self-prevention behaviors on pesticide usage was at moderate level 72.97%, good level 27.02%.
To provide basic information to find a preventive approach to change the behavior of pesticide use of vegetable farmers. agricultural scholar including other agencies Related There should be training to educate about the correct use of pesticides. To prevent the danger of getting chemicals into the body.
This Descriptive study is to pesticides use and personal protective behavior for agriculturists to vegetables farmers. The samples were 74 persons. Tools used to collect data was questionnaires for pesticides use and personal protective behavior. Descriptive statistics and chi square statistics were used for data analysis. The results, showed that mostly are male of 59.50%. 91.89% are marital status. Graduated from high school of 36.49%. Income is between 15,000 - 20,000 baht per month of 50.00%. The duration of pesticide use is between 2-3 hours per day of 55.41%. 47.30% are frequency of exposure to pesticides is less than 3 days per week. Before using pesticides, the practice in low level 50.00%, moderate level 40.54% and good level 9.46%. After exposed with pesticide, the farmers were practice in moderate level of 48.64%, good level 31.08%, low level 20.27%, respectively. And overall of self-prevention behaviors on pesticide usage was at moderate level 72.97%, good level 27.02%. To provide basic information to find a preventive approach to change the behavior of pesticide use of vegetable farmers. agricultural scholar including other agencies Related There should be training to educate about the correct use of pesticides. To prevent the danger of getting chemicals into the body.
Keyword Pesticide; Behavior Using Pesticides; Self-protection from the use of pesticides; Vegetable farmers