วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1124461451.pdf

  

กัมปนาท นาคบัว

CAS1690

ชื่อผู้วิจัย   กัมปนาท นาคบัว
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ฉลอง ชาตรูประชีวิน2, สถิรพร เชาวน์ชัย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) STUDY THE GUIDELINE OF SCHOOL SECURITY OPERATIONS IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
บทคัดย่อ ภาษาไทย วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง 310 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นกลุ่มวิชาการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ (มีร้อยละของการปฏิบัติสูงสุด) พบว่า การแต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย มีร้อยละของการปฏิบัติสูงสุด พบว่า การให้ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวันและยามวิกาล ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ มีร้อยละของการปฏิบัติสูงสุด พบว่า การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด มีร้อยละของการปฏิบัติสูงสุด พบว่า การแยกนักเรียนที่ป่วยและนักเรียนที่สัมผัสโรคติดต่อ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ มีร้อยละของการปฏิบัติสูงสุด พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
2. ผลการศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้ความสำคัญตระหนักของความปลอดภัยมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ โดยการมีการประชุมวางแผนแนวทางป้องกัน แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และสำรวจสภาพอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในใช้งาน จัดทำคู่มือการใช้งาน บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะเกิดในระบบเครือข่าย และครูผู้รับผิดชอบงานควรจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการสร้างองค์ความรู้ความปลอดภัย และจัดกิจกรรมโครงการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
คำสำคัญ ความปลอดภัย; งานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา; มาตรการความปลอดภัย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to 1. The research methodology consists of 2 parts; The first part was to study the operation of school security in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. The 310 samples consisted of 21 school directors and 289 teachers from academic department by stratified sampling. The research instrument was a questionnaires. The data were analyzed using statistics including mean and standard division. The second part was to study guideline of school security operations in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. Data were obtained from interviewing 3 experts, selected by purposive sampling. The data were analyzes using content analysis.
The results of this research were as follow:
1. The results of study the operations of school security in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1, Measurement preventive operation and problem solving accidentally from building in school, it was found that the school had a juristic teachers got the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving accidentally from natural it was found that the teachers and janitors were assigned to watch out a school at night had the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving in sexual harassment and mental harassment in society it was found that surrounding in classroom and school had the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving about student’s health in contagion and epidemic diseases it was found that isolation and social distancing had the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving in venomous it was found that nice environment had the highest mean.
2. The guidelines for study guideline of school security operations in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1, it was found that the school directors gave priority to the school security by made a plane, set a working group, checked the building, made a work manual, maintain the tools and cooperated with the partnership. The teachers should interleaves with the school security knowledge in your subject or activity
The objective of this research was to 1. The research methodology consists of 2 parts; The first part was to study the operation of school security in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. The 310 samples consisted of 21 school directors and 289 teachers from academic department by stratified sampling. The research instrument was a questionnaires. The data were analyzed using statistics including mean and standard division. The second part was to study guideline of school security operations in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. Data were obtained from interviewing 3 experts, selected by purposive sampling. The data were analyzes using content analysis. The results of this research were as follow: 1. The results of study the operations of school security in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1, Measurement preventive operation and problem solving accidentally from building in school, it was found that the school had a juristic teachers got the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving accidentally from natural it was found that the teachers and janitors were assigned to watch out a school at night had the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving in sexual harassment and mental harassment in society it was found that surrounding in classroom and school had the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving about student’s health in contagion and epidemic diseases it was found that isolation and social distancing had the highest mean. Measurement for preventive operation and problem solving in venomous it was found that nice environment had the highest mean. 2. The guidelines for study guideline of school security operations in school under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1, it was found that the school directors gave priority to the school security by made a plane, set a working group, checked the building, made a work manual, maintain the tools and cooperated with the partnership. The teachers should interleaves with the school security knowledge in your subject or activity
Keyword Safety; School security work; Safety measures