วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     154615588.pdf

  

เจษฎากร อินทพงศ์

CAS1691

ชื่อผู้วิจัย   เจษฎากร อินทพงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธัญภัส เมืองปัน2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุ: กรณีศึกษาคลังเชื้อเพลิงกรมพลาธิการทหารเรือ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE ENHANCING OF WAREHOUSE MANAGEMENT: A CASE STUDY OF NAVAL SUPPLY DEPARTMENT FUEL DEPOT
บทคัดย่อ ภาษาไทย ในปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้ทันสมัย ประหยัดต้นทุน และมีประสิทธิภาพในการจัดการมากยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการจัดวางพัสดุอันได้แก่ พัสดุน้ำมันหล่อลื่นจากกรณีศึกษา ซึ่งเป็นคลังเชื้อเพลิงของกรมพลาธิการทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดวางพัสดุน้ำมันหล่อลื่นแบบดั้งเดิมในคลังเชื้อเพลิงกรณีศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดวางพัสดุน้ำมันหล่อลื่นของคลังเชื้อเพลิงกรณีศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบพื้นที่จัดเก็บและระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุน้ำมันหล่อลื่นของคลังเชื้อเพลิงกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ดำเนินการกำหนดวิธีการดำเนินงาน และกรอบการดำเนินการ ได้แก่ ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บรวมรวบข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล สรุปผลและข้อเสนอแนะ โดยรายการพัสดุที่ดำเนินการศึกษา คือพัสดุประเภทน้ำมันหล่อลื่นทั้งสิ้น 41 รายการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดวางผังพัสดุแบบดั้งเดิมไม่มีรูปแบบการจัดวางที่แน่นอน มีประตูของคลังพัสดุทั้งสิ้น 3 ประตู แต่มีการใช้ประตูทางเข้าออกทางเดียว ไม่มีการกำหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายพัสดุที่นำเข้าใหม่และพัสดุนำส่งที่เป็นรูปแบบ และเมื่อเสนอแนวทางการจัดวางพัสดุแบบใหม่ทำให้อัตราพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 และระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยต่อถังของการจัดวางพัสดุแบบดั้งเดิมอยู่ที่ 5.16 นาทีต่อถัง และระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยต่อถังของการจัดวางพัสดุแบบที่ได้นำเสนออยู่ที่ 4.26 นาทีต่อถัง ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาที่ลดลงร้อยละ 17.44
คำสำคัญ คลังพัสดุ; น้ำมันหล่อลื่น; พัสดุ; ประสิทธิภาพ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ At present, logistics management has come to play a very important role as a result, various government agencies need to adapt in order to have modern logistics management. This research study on increasing the efficiency of warehouse management. It is a study of a case study which is the fuel depot of the Naval Supply Department. The objectives of this research are: To study the current situation of the traditional lubricant stock placement in the fuel depot. To propose a guideline for the placement of lubricant stocks of fuel depots. as well as to compare the storage space and processing time of lubricant disbursement. The researcher has established a method of operation and framework namely Study and review literature, theory and related research. collect information data analysis Summary and recommendations. The materials on which the study was supplies in a total of 41 items of lubricant type parcels. The research results found that It was found that the layout of parcels in the traditional way does not have a definite layout. There are 3 doors of the warehouse, but only one entrance is used. There is no routing for moving newly imported parcels and formatted delivery parcels. And when the new stacking approach was proposed, the storage space rate increased by 11.11% and the average processing time per drum of the traditional stacking was 5.16 minutes per drum. The proposed placement time was 4.26 minutes per drum, representing a 17.44% reduction in time.
At present, logistics management has come to play a very important role as a result, various government agencies need to adapt in order to have modern logistics management. This research study on increasing the efficiency of warehouse management. It is a study of a case study which is the fuel depot of the Naval Supply Department. The objectives of this research are: To study the current situation of the traditional lubricant stock placement in the fuel depot. To propose a guideline for the placement of lubricant stocks of fuel depots. as well as to compare the storage space and processing time of lubricant disbursement. The researcher has established a method of operation and framework namely Study and review literature, theory and related research. collect information data analysis Summary and recommendations. The materials on which the study was supplies in a total of 41 items of lubricant type parcels. The research results found that It was found that the layout of parcels in the traditional way does not have a definite layout. There are 3 doors of the warehouse, but only one entrance is used. There is no routing for moving newly imported parcels and formatted delivery parcels. And when the new stacking approach was proposed, the storage space rate increased by 11.11% and the average processing time per drum of the traditional stacking was 5.16 minutes per drum. The proposed placement time was 4.26 minutes per drum, representing a 17.44% reduction in time.
Keyword warehouse; lubricant; supplies; efficiency