วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1276649353.pdf

  

ฤดี โคตรทุม

CAS1692

ชื่อผู้วิจัย   ฤดี โคตรทุม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาพันธ์ นัยพินิจ2, นพดล มั่งมี3, ศิริพร น้อยวงศ์4, ปรมินทร์ นวลอินทร์5, สวิตา อ่อนละออ6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การตัดสินใจใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) CONSUMERS DECISION TO USE TRUE ONLINE SERVICE IN THE AREA OF KHON KAEN MUNICIPALITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็น เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น และ 4) เพื่อศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทรูออนไลน์ของในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดขนาดตัวอย่างแบบที่ไม่ทราบจำนวนประชากรจากวิธีการของ W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และสำรองเพื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ไว้เท่ากับ 15 คน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมและการตัดสินใจใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เลือกใช้บริการทรูออนไลน์ เพราะ พนักงานให้แนะนำบริการดี มากที่สุด จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 75.09 รองลงมาราคาถูกและโปรโมชั่น Package คุ้มค่า จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.07 เหตุผลที่เลือกใช้บริการทรูออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ายอื่น เพราะ มีสินค้าของแถมให้หลายรายการ จำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.18 รองลงมา สินค้ามีคุณภาพดีกว่าที่อื่น จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.15 มีจุดประสงค์ในการใช้บริการทรูออนไลน์เพื่อติดตั้งใช้ในธุรกิจ จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมา ติดตั้งเพื่อดูกล้องวงจรปิด จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ช่องทางที่ใช้บริการมากที่สุด คือ ศูนย์บริการ Shop True จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา พนักงานขายนอกพื้นที่ จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และเลือกใช้ Package ที่มีค่าบริการทรูออนไลน์ต่อเดือน 600 – 899 บาท จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมา 300 – 599 บาท จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50
คำสำคัญ การตัดสินใจ; ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps; ผู้บริโภค
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Decision; marketing mix 7Ps; Consumer