วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     525549028.pdf

  

สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

CAS1711

ชื่อผู้วิจัย   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นัยนา สุแพง2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประเด็นด้านจิตสังคมและการพยาบาลผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) PSYCHOSOCIAL ASPECTS AND NURSING CARE IN PATIENTS WHO WAITING FOR A KIDNEY TRANSPLANT
บทคัดย่อ ภาษาไทย การรักษาโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (end stage renal disease) ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุด เป็นการลดอัตราการเจ็บป่วย การตาย ทำให้มีชีวิตยืนยาว สามารถทำงานได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวนผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตมากถึง 40,000 คน แต่ได้รับการผ่าตัดเพียง 400 คนต่อปี ดังนั้นผู้ป่วยต้องใช้เวลารอปลูกถ่ายไต 3.1-4 ปี การรอ (waiting) เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งใช้ระยะเวลารอนานจะทำให้ผู้ป่วยมีความกังวล ความเครียด ความกลัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายไตมีประสบการณ์ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับการล้างไต มีผล 3 ด้าน คือ 1) ผลกระทบด้นร่างกายและกิจกรรมการดำเนินชีวิตปกติ (physical health and normal activities of living) 2) ด้านจิตใจ (psychological wellbeing) และ 3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในครอบครัว (personal relationship) ดังนั้นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการล้างไตหรือมาติดตามพบแพทย์ที่คลินิกรอปลูกถ่ายไตจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การดูแลผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายไตให้มีสุขภาพด้านจิตสังคมที่เข้มแข็ง
คำสำคัญ จิตสังคม; ปลูกถ่ายไต
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Treating end stage renal disease with a kidney transplant is the best treatment. It reduces the rate of illness and death, resulting in a longer life. can work and have a good quality of life. The number of patients waiting for a kidney transplant is as many as 40,000, but only 400 receive surgery per year. Therefore, patients have to wait 3.1-4 years for a kidney transplant. Waiting is something that patients cannot avoid. The longer the waiting period, the more anxiety, stress, and fear the patient will have, resulting in the patient becoming depressed. In which patients waiting for a kidney transplant experience living with dialysis, there are 3 effects: 1) physical health and normal activities of living. 2) psychological wellbeing. 3) personal relationship. Therefore, nurses who care for patients undergoing dialysis or following up with doctors at kidney transplant clinics play an important role in providing good psychosocial care to patients awaiting kidney transplantation.
Treating end stage renal disease with a kidney transplant is the best treatment. It reduces the rate of illness and death, resulting in a longer life. can work and have a good quality of life. The number of patients waiting for a kidney transplant is as many as 40,000, but only 400 receive surgery per year. Therefore, patients have to wait 3.1-4 years for a kidney transplant. Waiting is something that patients cannot avoid. The longer the waiting period, the more anxiety, stress, and fear the patient will have, resulting in the patient becoming depressed. In which patients waiting for a kidney transplant experience living with dialysis, there are 3 effects: 1) physical health and normal activities of living. 2) psychological wellbeing. 3) personal relationship. Therefore, nurses who care for patients undergoing dialysis or following up with doctors at kidney transplant clinics play an important role in providing good psychosocial care to patients awaiting kidney transplantation.
Keyword Psychosocial; Kidney transplant