วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1933601280.pdf

  

จิรโรจน์ สิริพัชโรธรณ์

CAS1712

ชื่อผู้วิจัย   จิรโรจน์ สิริพัชโรธรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ทรรศิกา จารุกำจร2, วิไลลักษณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์3, โยธิน สารพล4, ณธารินี มาประจง5, สุวิทย์ ขุนอยู่6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) MARKETING MIX AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT FACTORS INFLUENCING THE DECISION MAKING TO PURCHASE FURNITURE IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ การตัดสินใจซื้อ; บริหารลูกค้าสัมพันธ์; ส่วนประสมทางการตลาด
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Decision; Customer Relationship Management; Marketing mix.