วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     275087186.pdf

  

พรหมสร เดชากวินกุล

CAS1223

ชื่อผู้วิจัย   พรหมสร เดชากวินกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วิภาวดี พรโคกสูง2, รัชพล ทับล้อม3, รฐา นาราสุรโชติ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การยอมรับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทางไกล ทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ACCEPTANCE OF FURTHER EDUCATION IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM ON THE INTERNET IN HIGHER EDUCATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -