วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     212833877.pdf

   หน้าที่ 44

บุญนำ บุญภักดี

CAS1225

ชื่อผู้วิจัย   บุญนำ บุญภักดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, โศภิษฐ์ นามขำ, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, พรรณนภา แมดสถาน, ยุพเทพ บุณยฤทธิ์รักษา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการเล่านิทานแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) AN IMMUNITY PROMOTING FOR COVID-19 INFECTION BY BLENDED A TELLING STORY AND ACTIVITIES IN PROMOTE DEVELOP FOR PRESCHOOL CHILDREN PERIOD
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -