วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     852819747.pdf

  

ลัลน์ลนา สิงห์จานุสงค์

CAS1256

ชื่อผู้วิจัย   ลัลน์ลนา สิงห์จานุสงค์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นิศารัตน์ โชติเชย
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำกับการก้าวทันยุคนวัตกรรมใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEADERSHIP IN AN ERA OF DISRUPTIVE INNOVATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -