วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     209894291.pdf

  

หทัยกาญจน์ สร้อยงาม

CAS1258

ชื่อผู้วิจัย   หทัยกาญจน์ สร้อยงาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วัลลภา อารีรัตน์, ดาวรุวรรณ ถวิลการ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) POLICY RECOMMENDATIONS FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT TO PROMOTE CAREERS IN THE COMMUNITY CENTER FOR NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -