วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     383334157.pdf

   หน้าที่ 65       อ่าน 277 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

สิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์

CAS1353

ชื่อผู้วิจัย   สิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อำนาจ ชนะวงศ์, จิราพร วิชระโภชน์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE OPERATION OF OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL UNDER BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -