วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     721740686.pdf

   หน้าที่ 72

ศราวุธ จันดีวันทา

CAS1354

ชื่อผู้วิจัย   ศราวุธ จันดีวันทา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถด้านภาษาจีน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาระบบขนส่งทางราง ก่อนศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) CONDITION AND NEEDS FOR THE DEVELOPMENT OF CHINESE INTENSIVE CURRICULUM FOR HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE IN RAILWAY TRANSPORTATION BEFORE STUDYING IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -