วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     701270402.pdf

   หน้าที่ 180

วีณา ธนาไชยสกุล

CAS1365

ชื่อผู้วิจัย   วีณา ธนาไชยสกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อริยพร คุโรดะ, ปนัดดา ญวนกระโทก
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF ARTS ACTIVITIES MODEL TO ENHANCE SPIRITUAL WELL-BEING FOR OLDER ADULTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -