วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1736623009.pdf

   หน้าที่ 216       อ่าน 297 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

วีรนัฏฐ์ พรหมสุวรรณ์

CAS1368

ชื่อผู้วิจัย   วีรนัฏฐ์ พรหมสุวรรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR IMPROVING THE SERVICE QUALITY OF THE SAKAEO JUVENILE AND FAMILY COURT
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -