วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1816096094.pdf

   หน้าที่ 230

วิภารัตน์ นิราราช

CAS1369

ชื่อผู้วิจัย   วิภารัตน์ นิราราช
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF TEACHERS CREATIVE LEADERSHIP NAKHON RATCHASIMA EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -