วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     314976789.pdf

  

กัมพล ขันทะวงษ์

CAS1471

ชื่อผู้วิจัย   กัมพล ขันทะวงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เสาวนี สิริสุขศิลป์2, ดาวรุวรรณ ถวิลการ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นการนิเทศภายใน ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE STUDY OF CURRENT SITUATION, DESIRABLE SITUATION AND THE NEED OF INTERNAL SUPERVISION BY A REFLECTIVE COACHING SUPERVISION ASSESSMENT OF SECONDARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 2) ศึกษาความต้องการจำเป็นของของการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,358 โรงเรียน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 342 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.976 โดยมีการดำเนินการวิจัยดังนี้ ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันภาพรวมของขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบด้านที่มีสภาพปัจจุบันสูงสุดได้แก่ ด้านนิเทศการศึกษา และองค์ประกอบด้านที่มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุด ได้แก่ด้านการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมของการขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์สูงสุดได้แก่ ด้านนิเทศการศึกษา 2) องค์ประกอบด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับต่ำสุด ได้แก่ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินความต้องการจำเป็น ของขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าค่าดัชนีความต้องการจำเป็นสูงสุดได้แก่องค์ประกอบด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นต่ำสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
คำสำคัญ สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจำเป็น การนิเทศภายในแบบชี้แนะสะท้อนคิด
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this thesis were: 1) to study the current situation, desirable situation of supervision within secondary schools under the office of the Basic Education Commission and 2) to study the necessity of supervision within secondary schools under the office of the Basic Education Commission. The population were 2,358 secondary schools under the office of the Basic Education Commission.
The sample size was determined by using Taro Yamane’s Table. The samples were 342 schools.
The research instrument was Rating Scale. The reliability from total issue of Questionnaire was 0.976.
The research was conducted as follows: study the current condition, desirable condition and the necessity of supervision within secondary schools under the Office of the Basic Education Commission.
The research findings found that: The current situation, an overview of the scope of supervision within secondary schools under the Office of the Basic Education Commission was at “High” level.
The component with the highest level of current situation was educational supervision. On the contrary, the component with the lowest level of current situation was development of media, innovation and digital technology. The overall desirable situation of supervision within secondary schools under the Office of the Basic Education Commission, was at “the Highest” level. The component with the highest level of desirable situation was educational supervision. On the contrary, the component with the lowest level of desirable situation was the development of educational institutions. In addition, the needs assessment of the scope of supervision within secondary schools, found that the highest level of need index was the component of media, innovation and digital technology development. On the contrary, the component with lowest level of need index was the aspect of curriculum development in educational institutions.
The objectives of this thesis were: 1) to study the current situation, desirable situation of supervision within secondary schools under the office of the Basic Education Commission and 2) to study the necessity of supervision within secondary schools under the office of the Basic Education Commission. The population were 2,358 secondary schools under the office of the Basic Education Commission. The sample size was determined by using Taro Yamane’s Table. The samples were 342 schools. The research instrument was Rating Scale. The reliability from total issue of Questionnaire was 0.976. The research was conducted as follows: study the current condition, desirable condition and the necessity of supervision within secondary schools under the Office of the Basic Education Commission. The research findings found that: The current situation, an overview of the scope of supervision within secondary schools under the Office of the Basic Education Commission was at “High” level. The component with the highest level of current situation was educational supervision. On the contrary, the component with the lowest level of current situation was development of media, innovation and digital technology. The overall desirable situation of supervision within secondary schools under the Office of the Basic Education Commission, was at “the Highest” level. The component with the highest level of desirable situation was educational supervision. On the contrary, the component with the lowest level of desirable situation was the development of educational institutions. In addition, the needs assessment of the scope of supervision within secondary schools, found that the highest level of need index was the component of media, innovation and digital technology development. On the contrary, the component with lowest level of need index was the aspect of curriculum development in educational institutions.
Keyword urrent situation, desirable situation, necessity guiding and reflective internal supervision