วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542523540.pdf

  

ศศิธร วงศ์ชาลี

CAS1509

ชื่อผู้วิจัย   ศศิธร วงศ์ชาลี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A TEAMWORK APPROACH TO AN OPERATIONAL FOLLOWING OF BUDDHIST ORIENTED SCHOOL IN A SMALL SECONDARY SCHOOL: A CASE STUDY OF SOMSANUKPITTAYAKOM SCHOOL, BUENG KAN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมที่กำหนด และ (2) เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียน และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัยคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมจำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยจัดทำข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนำเสนอในเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจุบันโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมมีการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้วแต่มีความต้องการให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธไว้ และต้องการพัฒนางานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้น ผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันดำเนินงานรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอน เป็นเวลา 12 เดือน โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่ต้องการพัฒนาจนได้มาซึ่ง 5 โครงการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานคือ 1)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพ 2)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านการจัดกิจกรรมประจำวันพระ 3)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านการเรียนการสอน 4 )โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน และ 5)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติหลายประการทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการร่วมกันดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมทั้งเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 3 ลักษณะคือ 1) ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 2) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการนำหลักการทำงานเป็นทีมไปใช้เป็นตัวสอดแทรกเสริม และ 3) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนร่วมกันจนได้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า “SOMSANUK Model”
คำสำคัญ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ; หลักการทำงานเป็นทีม; โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were: 1) to study the effect of implementation by various steps of determined Participatory Action Research, and 2) to study the effect of changes based on expected situation, learning occurred in person, group as well as school, and new knowledge occurred by -Participatory Action Research. Research participants consisted of 46 stakeholders connected with Somsanukpittayakom school. Research instruments were the observation form, in-depth interview, and examining or record form. The qualitative data were analyzed by categorizing the data according to the research objectives and presenting them in a descriptive way and analyzing quantitative data used basic statistics, namely percentages and mean values, to provide information for comparison with goals or to show changes that occurred.
The research findings: It was found that at present, Somsasukpittayakom school operates as a Buddhist school but there is a need for continuity of operations in order to maintain the standard of being a Buddhist school and want to develop work to create new knowledge. Therefore, the co-researchers jointly operated a total of 2 cycles of 10 steps for 12 months. By jointly analyzing the conditions of the work that needs to be developed until obtaining 5 projects to be used in the development of work, namely (1) Physical identity promotion project for Buddhist schools (2) A project to promote the identity of Buddhist schools in organizing daily activities (3) Buddhist school identity promotion project in teaching and learning (4) Buddhist school identity promotion project on teacher behavior school administrators and students and (5) Buddhist identity promotion project for Buddhist way promotion. The results of the implementation of the above projects resulted in the implementation of the Buddhist school of Somsanukpittayakom school to achieve the set goals. Moreover, it was also found that all co-researchers had acquired the knowledge from their own experience which are 1) the knowledge of working under the action research principle based on Somsanukpittayakom school context 2) the knowledge of using the Teamwork approach and 3) the knowledge of bucking to create a new instruction named “SOMSANUK Model”
The objectives of this research were: 1) to study the effect of implementation by various steps of determined Participatory Action Research, and 2) to study the effect of changes based on expected situation, learning occurred in person, group as well as school, and new knowledge occurred by -Participatory Action Research. Research participants consisted of 46 stakeholders connected with Somsanukpittayakom school. Research instruments were the observation form, in-depth interview, and examining or record form. The qualitative data were analyzed by categorizing the data according to the research objectives and presenting them in a descriptive way and analyzing quantitative data used basic statistics, namely percentages and mean values, to provide information for comparison with goals or to show changes that occurred. The research findings: It was found that at present, Somsasukpittayakom school operates as a Buddhist school but there is a need for continuity of operations in order to maintain the standard of being a Buddhist school and want to develop work to create new knowledge. Therefore, the co-researchers jointly operated a total of 2 cycles of 10 steps for 12 months. By jointly analyzing the conditions of the work that needs to be developed until obtaining 5 projects to be used in the development of work, namely (1) Physical identity promotion project for Buddhist schools (2) A project to promote the identity of Buddhist schools in organizing daily activities (3) Buddhist school identity promotion project in teaching and learning (4) Buddhist school identity promotion project on teacher behavior school administrators and students and (5) Buddhist identity promotion project for Buddhist way promotion. The results of the implementation of the above projects resulted in the implementation of the Buddhist school of Somsanukpittayakom school to achieve the set goals. Moreover, it was also found that all co-researchers had acquired the knowledge from their own experience which are 1) the knowledge of working under the action research principle based on Somsanukpittayakom school context 2) the knowledge of using the Teamwork approach and 3) the knowledge of bucking to create a new instruction named “SOMSANUK Model”
Keyword An Operational Following of Buddhist Oriented School; Teamwork approach; A small secondary school