วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1530347001-8.1.6.pdf

  

รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ

CAS643

ชื่อผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมลักษณ์ ศรีนวกุล2 กุหลาบ ปุริสาร3, กุสุมา ดำรงชัย4, จิราพร วิชระโภชน์5 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 56
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการดูแลสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -