วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1530348019-8.1.11.pdf

   หน้าที่ 78

สิบตำรวจโทหญิง สุกัญญา สำราญพงษ์

CAS648

ชื่อผู้วิจัย   สิบตำรวจโทหญิง สุกัญญา สำราญพงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบภาวะหนี้สินของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -