วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542880325-30HS024T.pdf

   หน้าที่ 351

สิรวิชญ์ ประทุมชัย

CAS691

ชื่อผู้วิจัย   สิรวิชญ์ ประทุมชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามทำการเก็บข้อมูลจากประชากรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน 15 ราย และข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 14 ราย
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 56.06 ปี จบศึกษาระดับประถมศึกษา มีทำนาเป็นหลัก เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกข้าวโพดประมาณ 5 ปี พื้นที่ปลูกข้าวโพดเฉลี่ย 1.5 ไร่ ด้านการจัดการการผลิตข้าวโพดหวาน พบว่า ดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนปนทราย โดยใช้พันธุ์ WAN1351 ใช้น้ำคลองสาธารณะโดยการปล่อยตามร่อง ใส่ปุ๋ยจำนวน 3 ครั้งใช้สูตร 46-0-0 และมีการกำจัดวัชพืช สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดหวาน พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ 5,118 บาท ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,072 กิโลกรัม ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 226.66 บาท ราคาขายเฉลี่ย 4.09 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ทั้งหมดต่อไร่ 4,386 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิต่อไร่ -731 บาท และรายได้เหนือต้นทุนเงินสดต่อไร่ 1,921 บาท
สำหรับข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 53.50 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ศึกษาระดับประถมศึกษา มีการทำนาเป็นหลัก มีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 64,535.71 บาท มีประสบการณ์ปลูกข้าวโพด 5 ปี มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเฉลี่ย 0.53 ไร่ ในด้านการจัดการการผลิต ชนิดของดินที่ใช้ปลูกคือดินร่วนปนทราย ใช้พันธุ์ข้าวเหนียวสีม่วง เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใส่ปุ๋ยจำนวน 3 ครั้งเท่ากันและใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงมีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ 6,681 บาท ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 487.10 กิโลกรัม ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 890 บาท ราคาขายเฉลี่ย 6.29 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ทั้งหมดต่อไร่ 3,063 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิต่อไร่ -3,617 บาท และรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,516.73 บาทต่อไร่
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this study was to examine the management of production, costs and returns of the cultivators who plant sweet corn and purple waxy corn in Tambon Thung Pong Amphoe Ubonrat Changwat Khon Kaen. A structured questionnaire was used to collect data from farmers who plant sweet corn 15 household and who plant purple waxy corn 14 household.
The results showed that most of the cultivators who planted sweet corn were mostly female. The average age was 56.06 years. All had primary level of education. The main occupation is rice farmer. These cultivators had their own land about 11-20 rai. The average farm income they had got was 95,333 baht. They had experience on planting the corn for 5 years. The average cultivated area that they used for planting sweet corn was 1.5 rai. In terms of the production management, the study found that type of soil that cultivators used for planting sweet corn was sandy loam. Farmers chose to plant WAN1351 cultivar. Most of sweet corn was in twin row planting. For watering the sweet corn, they used water in public canal. They applied fertilizer for 3 times with 46-0-0 fertilizer mainly. Weed removal was included in the production as well. Regarding cost and benefit analysis, the average total cost of sweet corn was 5,118 baht/rai. The average productivity was 1,072.40 kg/rai. The average cost was 4.77 baht/kg. The average selling price was 4.09 baht/kg. The total income was 4,386 baht/rai. The net income was -731 baht/rai. The income over cash cost was 1,921 baht/rai.
The cultivators who planted purple waxy corn were female. Their average age was 53.50 years. Their highest education was primary level. They owned their land about 21-30 rai. The average farm income they had got was 64,535 baht. These cultivators had 5 years in experience about growing the corn. The average of cultivated area that used for planting purple waxy corn was 0.53 rai. The purple waxy corn production management was found that type of soil that cultivators used for planting was sandy loam. The purple glutinous corn was selected to plant. Most of purple waxy corn was planted in single row. The purple waxy corn was watered only by rain. Fertilizer ware applied for 3 times with 46-0-0 fertilizer mainly. Weed removal was included in the production. The result of cost and return analysis of the purple waxy corn production found that the total cost was 6,681 baht/rai. The average productivity was 487.10 kg/rai. The average cost was 13.71 baht/kg. The average selling price was 6.29 baht/kg. The total income was 3,063 baht/rai. The net income was -3,617 baht/rai. The income over cash cost was 1,516 baht/rai.
The purpose of this study was to examine the management of production, costs and returns of the cultivators who plant sweet corn and purple waxy corn in Tambon Thung Pong Amphoe Ubonrat Changwat Khon Kaen. A structured questionnaire was used to collect data from farmers who plant sweet corn 15 household and who plant purple waxy corn 14 household. The results showed that most of the cultivators who planted sweet corn were mostly female. The average age was 56.06 years. All had primary level of education. The main occupation is rice farmer. These cultivators had their own land about 11-20 rai. The average farm income they had got was 95,333 baht. They had experience on planting the corn for 5 years. The average cultivated area that they used for planting sweet corn was 1.5 rai. In terms of the production management, the study found that type of soil that cultivators used for planting sweet corn was sandy loam. Farmers chose to plant WAN1351 cultivar. Most of sweet corn was in twin row planting. For watering the sweet corn, they used water in public canal. They applied fertilizer for 3 times with 46-0-0 fertilizer mainly. Weed removal was included in the production as well. Regarding cost and benefit analysis, the average total cost of sweet corn was 5,118 baht/rai. The average productivity was 1,072.40 kg/rai. The average cost was 4.77 baht/kg. The average selling price was 4.09 baht/kg. The total income was 4,386 baht/rai. The net income was -731 baht/rai. The income over cash cost was 1,921 baht/rai. The cultivators who planted purple waxy corn were female. Their average age was 53.50 years. Their highest education was primary level. They owned their land about 21-30 rai. The average farm income they had got was 64,535 baht. These cultivators had 5 years in experience about growing the corn. The average of cultivated area that used for planting purple waxy corn was 0.53 rai. The purple waxy corn production management was found that type of soil that cultivators used for planting was sandy loam. The purple glutinous corn was selected to plant. Most of purple waxy corn was planted in single row. The purple waxy corn was watered only by rain. Fertilizer ware applied for 3 times with 46-0-0 fertilizer mainly. Weed removal was included in the production. The result of cost and return analysis of the purple waxy corn production found that the total cost was 6,681 baht/rai. The average productivity was 487.10 kg/rai. The average cost was 13.71 baht/kg. The average selling price was 6.29 baht/kg. The total income was 3,063 baht/rai. The net income was -3,617 baht/rai. The income over cash cost was 1,516 baht/rai.
Keyword Production Management, costs and returns, Sweet Corn and Purple Waxy Corn of Farmers