วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1842843112.pdf

  

โศภิษฐ์ นามขำ

CAS1562

ชื่อผู้วิจัย   โศภิษฐ์ นามขำ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กษม ชนะวงศ์2, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล3, อุไรวรรณ อินทร์ม่วง4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสังเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีผลต่อการจัดการขยะต้นทางในชุมชน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) SYNTHESIS OF TRANSFORMATIVE LEADERSHIP OF COMMUNITY EFFECTING STAGE OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE COMMUNITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; ชุมชน; การจัดการขยะต้นทาง
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Transformational leadership; Community; Municipal solid waste management