...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 21บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
จักรกฤษณ์ ขำเจิม
CAS1544
ความหลากหลายและองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในกลุ่มประชากรไทย
1
โศภิษฐ์ นามขำ
CAS1562
การสังเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีผลต่อการจัดการขยะต้นทางในชุมชน
217
กาญจนา ศรีผักหอม
CAS1563
การสังเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะอาชีพของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
232
Hani Worku Tiruneh
CAS1545
The Role of Modern Method of Construction Management with respect to Time, Cost and Improved Quality in Residential Buildings Addis Ababa, Ethiopia
12
ภูษณิษา กระต่ายทอง
CAS1546
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
24
Jia Youxiang
CAS1547
The Development of Project-Based Learning Activities Using Digital Storytelling to Enhance Creativity in Primary School Art Courses
34
ชุลีพร หล้าทุม
CAS1548
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
47
Chen JinPing
CAS1549
Technological Leadership of Administrators of Public Technological Universities in Guangdong Province, Peoples Republic of China
58
Kularb Purisarn
CAS1550
Education for Sustainable Development: Lesson Learned from Malaysia, Sweden, Romania for Applying in Thailand in the Digital Age
67
Thidaratana Lertwittayakul
CAS1551
Synthesis of Digital Leadership Components of Nurse Teachers in Learning Management in an Era of Challenges
77
เจตณรงค์ วรฮาด
CAS1552
ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
85
ทัตเทพ เสมอจิตร
CAS1553
การเปรียบเทียบต้นทุนลงทุนระหว่างรถยกกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ กรณีศึกษา สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
97
ชวลิต หงษ์ยนต์
CAS1554
คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครขอนแก่น
106
Dennis Espineli Salcedo
CAS1555
Detection and Enumeration of Heterotrophic Bacteria and Fecal Coliforms in Drinking Water from Selected Commercial Food Establishments in Dasmariñas, Cavite
112
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1556
ปัจจัยความพร้อมในการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
128
Supatcha Vinurach
CAS1557
Cepharanthine induces autophagy in colorectal cancer cells
146
ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ
CAS1558
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำดิจิทัลด้านการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลของบุคลากรสถานศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมองค์กรอัจฉริยะของสถานศึกษาอุดมศึกษาเอกชน
155
หนึ่งฤทัย เพ็ชรวงษ์
CAS1559
การวิเคราะห์เชิงประเด็นมุมมองชุมชนพหุวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตในชุมชนพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
169
ทิวา ไหมสมบุญ
CAS1560
แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการการศึกษาในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
180
Aileen D. Ybanez
CAS1561
Human Rights-Based Policing: Capability Building, Knowledge and Practices of Filipino Policemen in the Province of Cavite, Philippines
192
ทรงสุดา หมื่นไธสง
CAS1564
ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดขอนแก่น
245