วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1338118246.pdf

  

Thidaratana Lertwittayakul

CAS1551

ชื่อผู้วิจัย   Thidaratana Lertwittayakul
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Synthesis of Digital Leadership Components of Nurse Teachers in Learning Management in an Era of Challenges
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) SYNTHESIS OF DIGITAL LEADERSHIP COMPONENTS OF NURSE TEACHERS IN LEARNING MANAGEMENT IN AN ERA OF CHALLENGES
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Digital has an important role in every professional field after the recent COVID-19 outbreak, so education has drastically changed in learning management that blended both on-site and online learning. Nursing education is a profession that emphasizes practice to develop professional skills. How can nurse teachers proactively manage technology integration to provide theoretical and practical learning. Accepting the use of digital is therefore a solution to the challenge of teachers in learning management. Teachers must change and develop themselves to have digital leadership. The purpose of this research was to synthesized the digital leadership of nurse teachers in learning management in an era of challenges. By synthesizing 10 documents and summarizing them into 3 components of digital leadership for nursing teachers as follows: 1) Digital Citizenship: DC, which has 3 indicators: Perceive and Apply Digital, Communication Digital and Ethics Digital 2) Digital Professionalism: DP, which has 3 indicators: Expert in Digital Skills, Nursing Digital Skills and Environment Digital Skills , and 3) Digital Vision: DV, which has 3 indicators: Motivation Digital, Team building Digital and Creative & Innovation Digital.
Digital has an important role in every professional field after the recent COVID-19 outbreak, so education has drastically changed in learning management that blended both on-site and online learning. Nursing education is a profession that emphasizes practice to develop professional skills. How can nurse teachers proactively manage technology integration to provide theoretical and practical learning. Accepting the use of digital is therefore a solution to the challenge of teachers in learning management. Teachers must change and develop themselves to have digital leadership. The purpose of this research was to synthesized the digital leadership of nurse teachers in learning management in an era of challenges. By synthesizing 10 documents and summarizing them into 3 components of digital leadership for nursing teachers as follows: 1) Digital Citizenship: DC, which has 3 indicators: Perceive and Apply Digital, Communication Digital and Ethics Digital 2) Digital Professionalism: DP, which has 3 indicators: Expert in Digital Skills, Nursing Digital Skills and Environment Digital Skills , and 3) Digital Vision: DV, which has 3 indicators: Motivation Digital, Team building Digital and Creative & Innovation Digital.
Keyword Digital Leadership Components; Nurse Teachers; Learning Management; Era of Challenges