วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     973278057.pdf

  

หนึ่งฤทัย เพ็ชรวงษ์

CAS1559

ชื่อผู้วิจัย   หนึ่งฤทัย เพ็ชรวงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์2, อนิวัช แก้วจำนงค์3*
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์เชิงประเด็นมุมมองชุมชนพหุวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตในชุมชนพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THEMATIC ANALYSIS OF PERSPECTIVES ON MULTICULTURAL COMMUNITIES AND THE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE IN MULTICULTURAL COMMUNITIES: A CASE STUDY OF MUEANG DISTRICT, NARADHIWAS PROVINCE, THAILAND
บทคัดย่อ ภาษาไทย การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองชุมชนพหุวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตในชุมชนพหุวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และศึกษามุมมองการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนพหุวัฒนธรรม เป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดปรากฎการณ์วิทยาที่มุ่งค้นหาความรู้จากความจริงและกระบวนทัศน์การวิจัยแบบการตีความ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บุคลากรทางการศึกษาที่อาศัยในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบอนุพันธ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความอิ่มตัวที่จำนวน 13 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงประเด็น ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าชุมชนพหุวัฒนธรรมเป็นการอยู่รวมกันของคนที่มีความเชื่อด้านศาสนาต่างกัน มีวิถีชีวิตและปฏิบัติตามหลักศาสนา ส่วนคุณภาพชีวิตในชุมชนพหุวัฒนธรรมเป็นความสุขของการที่ได้อยู่รวมกันในครอบครัวใหญ่และได้ปฏิบัติตามหลักศาสนา สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนพหุวัฒนธรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือในชุมชน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้และมีงานทำ สำหรับข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลคือชุมชนพหุวัฒนธรรมเป็นการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความเชื่อด้านศาสนาต่างกันแต่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
คำสำคัญ การวิเคราะห์เชิงประเด็น; บุคลากรทางการศึกษา; สังคมพหุวัฒนธรรม; คุณภาพชีวิต
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to study the perspectives of multicultural communities and the quality of life in multicultural communities in Mueang district, Naradhiwas provinces. It was qualitative research, Naradhiwas provinces. It was qualitative research, under the concept of structured phenomenology was used in virtual reality. The key informants were educational personnel living in Mueang district, Naradhiwas province, with a saturation number of 13 people. The research instrument was a semi-structured interview, use in-depth interviews and thematic data analysis. The results of the data analysis revealed that multicultural communities were combination of people with different beliefs and religions. Have a way of life and follow the religious principles that are respected. As for the quality of life in a multicultural community, it was the happiness of living together in a large family and practicing religious principles. For developing the quality of life in a multicultural community, it is about creating participation to create cooperation in the community and promoting career development in order to earn income and have work. Among the findings from this research is the issue of multicultural communities, which is the coexistence of people with different feligious beliefs who can live together in peace.
The objective of this research was to study the perspectives of multicultural communities and the quality of life in multicultural communities in Mueang district, Naradhiwas provinces. It was qualitative research, Naradhiwas provinces. It was qualitative research, under the concept of structured phenomenology was used in virtual reality. The key informants were educational personnel living in Mueang district, Naradhiwas province, with a saturation number of 13 people. The research instrument was a semi-structured interview, use in-depth interviews and thematic data analysis. The results of the data analysis revealed that multicultural communities were combination of people with different beliefs and religions. Have a way of life and follow the religious principles that are respected. As for the quality of life in a multicultural community, it was the happiness of living together in a large family and practicing religious principles. For developing the quality of life in a multicultural community, it is about creating participation to create cooperation in the community and promoting career development in order to earn income and have work. Among the findings from this research is the issue of multicultural communities, which is the coexistence of people with different feligious beliefs who can live together in peace.
Keyword Thematic Analysis; Education personnel; Multicultural community; Quality of life