วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     839456111.pdf

  

ทัตเทพ เสมอจิตร

CAS1553

ชื่อผู้วิจัย   ทัตเทพ เสมอจิตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเปรียบเทียบต้นทุนลงทุนระหว่างรถยกกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ กรณีศึกษา สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) COMPARISON OF INVESTMENT COSTS BETWEEN FORKLIFTS AND AUTOMATED GUIDED VEHICLE IN MATERIAL HANDLING, A CASE STUDY FOR MANUFACTURING PLANT
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการเปรียบเทียบระหว่างการใช้รถยก กับการใช้รถระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (AGV) ในการขนถ่ายวัสดุในสายการผลิต และเพื่อศึกษาระยะเวลาคืนทุนระหว่างการใช้รถยก กับการใช้รถระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (AGV.) ในการขนถ่ายวัสดุในสายการผลิต
การนำเอาระบบแบบใช้เครื่องยนต์ควบคุม (AGV)มาใช้แทนระบบแบบใช้คนขับควบคุม Forklift ในรถยก AGV รุ่น CDDK 25-AGV โดยการนำวิธีควบคุม AGV Software Management (STD) มาใช้แทน ระบบแบบใช้คนขับควบคุม Forklift เป็นการป้องกันช่วยลดความประมาทจากคนงาน ในการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ อาจมีการพูดคุย หยอกล้อกัน และใจลอยระหว่างปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่าง ๆ ตามมา
ผลการศึกษาในครั้งนี้หลังจากการระบบแบบใช้เครื่องยนต์ควบคุม (AGV)มาใช้งาน รวมถึงการคำนวณเรื่องประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากการติดตั้งระบบแบบใช้เครื่องยนต์ควบคุม (AGV)แบบใหม่ที่นำมาใช้ทดแทนระบบคนขับควบคุม Forklift แบบเดิม โดยมีค่าต้นทุนและค่าวัสดุรวม 1,899,255 บาท ต่อ 1 เครื่องAGV ซึ่งเมื่อใช้แล้วสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อปี 927,695 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.7 เมื่อนำมาคำนวณทางด้านของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมจะได้ค่าของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 7.9 โดยมีระยะเวลาคืนทุน อยู่ที่ 2.05 ปี
คำสำคัญ ระบบแบบใช้เครื่องยนต์ควบคุม (AGV.); ระบบแบบใช้คนขับควบคุม Forklift; โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต; การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิค; การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research was to analyze the economic suitability of the comparison between the use of forklift trucks. with the use of automated driving systems (AGV) in the handling of materials on the production line and to study the payback period between using forklifts. with the use of automated driving systems (AGV.) in handling materials on the production line
Implementation of a motorized system (AGV) to replace the Forklift Operated System in the CDDK 25-AGV AGV by adopting the AGV Software Management (STD) control method instead. work in the handling of equipment There may be conversation, teasing, and absent-mindedness during work. It can easily cause an accident. which may result in various negative consequences.
The results of this study after using the motorized system. (AGV) to use Including calculations on the benefits that will be gained from installing a system with a controlled engine. (AGV) is a new model that is used to replace the traditional Forklift control driver system with a total cost and material cost of 1,899,255 baht per 1 AGV, which can reduce costs per year by 927,695 baht or 37.7% when Used to calculate the engineering economics, the internal rate of return (IRR) is 7.9% with a payback period of 2.05 years.
The purpose of this research was to analyze the economic suitability of the comparison between the use of forklift trucks. with the use of automated driving systems (AGV) in the handling of materials on the production line and to study the payback period between using forklifts. with the use of automated driving systems (AGV.) in handling materials on the production line Implementation of a motorized system (AGV) to replace the Forklift Operated System in the CDDK 25-AGV AGV by adopting the AGV Software Management (STD) control method instead. work in the handling of equipment There may be conversation, teasing, and absent-mindedness during work. It can easily cause an accident. which may result in various negative consequences. The results of this study after using the motorized system. (AGV) to use Including calculations on the benefits that will be gained from installing a system with a controlled engine. (AGV) is a new model that is used to replace the traditional Forklift control driver system with a total cost and material cost of 1,899,255 baht per 1 AGV, which can reduce costs per year by 927,695 baht or 37.7% when Used to calculate the engineering economics, the internal rate of return (IRR) is 7.9% with a payback period of 2.05 years.
Keyword Engine controlled system (AGV); Forklift Operated Systems; manufacturing industry; technical comparison analysis; economic comparison analysis