วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     160708563.pdf

   หน้าที่ 34

Jia Youxiang

CAS1547

ชื่อผู้วิจัย   Jia Youxiang
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Kanyarat Sriwisathiyakun2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Development of Project-Based Learning Activities Using Digital Storytelling to Enhance Creativity in Primary School Art Courses
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED LEARNING ACTIVITIES USING DIGITAL STORYTELLING TO ENHANCE CREATIVITY IN PRIMARY SCHOOL ART COURSES
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The study aimed to assess the feasibility and effectiveness of using Project-Based Learning (PBL) activities with digital storytelling to nurture artistic creativity in primary school students. This research had two primary objectives 1) to develop PBL activities using digital storytelling and 2) to evaluate the achievement and final products of students participating in these activities. This study used the Consensus Assessment Technique (CAT) to evaluate the creativity of artworks across seven dimensions. To validate the credibility of the lesson plan and the final results and receive high-quality evaluations from five experts. Statistical evaluations include dependent t-tests, mean, standard deviation, and results. The results were as follows: 1) the mean score for the lesson plan was 4.80, and 2) the students in the posttest had better creativity levels than those in the pretest. 3) The posttest artworks had better creativity than the pretest artworks.
The study aimed to assess the feasibility and effectiveness of using Project-Based Learning (PBL) activities with digital storytelling to nurture artistic creativity in primary school students. This research had two primary objectives 1) to develop PBL activities using digital storytelling and 2) to evaluate the achievement and final products of students participating in these activities. This study used the Consensus Assessment Technique (CAT) to evaluate the creativity of artworks across seven dimensions. To validate the credibility of the lesson plan and the final results and receive high-quality evaluations from five experts. Statistical evaluations include dependent t-tests, mean, standard deviation, and results. The results were as follows: 1) the mean score for the lesson plan was 4.80, and 2) the students in the posttest had better creativity levels than those in the pretest. 3) The posttest artworks had better creativity than the pretest artworks.
Keyword Project-Based Learning; Digital Storytelling; Artistic Creativity; Art Courses