...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 18บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
Suradate Suwanchatree
CAS1484
The Process of Implementing a Model from the Development of a Management Standard Model and Management of Safety Occupational Health and Working Environment in the Workplace of Thailand in the Future Developed into Practice in the Workplace of Thailand
194
พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์
CAS1482
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา
173
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1483
การให้ความรู้ด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
181
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1481
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการประยุกต์ใช้กรอบ TQFในหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
163
แสงอนันต์ น้อยแสง
CAS1480
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
154
วรรณกร บาลี
CAS1479
ความต้องการจำเป็นของจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์
147
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1477
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
117
ยืนยง ไทยใจดี
CAS1478
การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
136
จินตนา บุญยกิตานนท์
CAS1476
ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด
104
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
CAS1475
การพัฒนาระบบการคัดแยกและช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ โดยใช้ RTII MODEL
88
มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
CAS1474
องค์ประกอบของยะมูลฝอยและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
80
เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
CAS1473
อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
69
อรุณประไพ ยอดระยับ
CAS1472
สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
60
กัมพล ขันทะวงษ์
CAS1471
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นการนิเทศภายใน ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48
แพรวพรรณ มูลแก้ว
CAS1470
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
39
ศิริพร น้อยวงศ์
CAS1468
การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษานักศึกษาแบบทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
12
หทัยกาญจน์ สร้อยงาม
CAS1469
การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
29
ศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์
CAS1467
การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทย
1