วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     948319289.pdf

   หน้าที่ 181       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

วิทวัส ผาบสิมมา

CAS1483

ชื่อผู้วิจัย   วิทวัส ผาบสิมมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ2, นันทวัน ศรีนวล3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การให้ความรู้ด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEGAL EDUCATION : STUDY ONLY IN A SPECIAL CLASSROOM AT KHON KAEN WITTAYON 2 SCHOOL (SAMARN SUMETHO)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ห้องเรียนพิเศษ ความต้องการ ความคาดหวัง วิธีการสอน การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ความพึงพอใจ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Special Classroom, Need, Expectation, Teaching Method, Legal Education, Satisfaction


วารสารอื่นๆ

วิทวัส ผาบสิมมา

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS940
การจัดทำบริการสาธารณะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
96
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS980
มาตรการทางกฎหมายการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
87
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1483
การให้ความรู้ด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
181
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1230
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ
115
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1348
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12