วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     44314189.pdf

  

พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์

CAS1482

ชื่อผู้วิจัย   พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE ONLINE LESSONS : DIGITAL LITERACY FOR 3RD YEAR STUDENT DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION SONGKHLA COMMUNITY COLLEGE
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบประสิทธิภาพและรวมถึงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน โดยมีกลุ่มทดลองคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 47 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้ดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์เรื่องการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีประสิทธิภาพ 83.83/80.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 64.62 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนที่มีค่า 34.68 และความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากโดยมีค่าเท่ากับ 4.27 โดยมากที่สุดในด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง มีค่าเท่ากับ 4.40
คำสำคัญ บทเรียนออนไลน์ การรู้ดิจิทัล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aied to develop online lessons. digital literacy for 3rd year students in the field of early childhood education Songkhla Community College assess the quality of lessons Test performance and academic achievement. Including the satisfaction of the learners with the lessons. The experimental group consisted of 3rd year students in the field of early childhood education. Songkhla Community College used in the research of 47 people who enrolled in the study of digital use In the third semester of the academic year 2022, the statistics used were mean, percentage, and standard deviation. The results showed that Digital Literacy Online Lessons For 3rd year students in the field of early childhood education Songkhla Community College Has an efficiency of 83.83/80.77, which was above the threshold of 80/80. The students had higher learning achievement after studying than before. And the satisfaction of the sample was found to be at a very satisfactory level. which was equal to 4.27. Most of all in terms of content and action, equal to 4.40
This research aied to develop online lessons. digital literacy for 3rd year students in the field of early childhood education Songkhla Community College assess the quality of lessons Test performance and academic achievement. Including the satisfaction of the learners with the lessons. The experimental group consisted of 3rd year students in the field of early childhood education. Songkhla Community College used in the research of 47 people who enrolled in the study of digital use In the third semester of the academic year 2022, the statistics used were mean, percentage, and standard deviation. The results showed that Digital Literacy Online Lessons For 3rd year students in the field of early childhood education Songkhla Community College Has an efficiency of 83.83/80.77, which was above the threshold of 80/80. The students had higher learning achievement after studying than before. And the satisfaction of the sample was found to be at a very satisfactory level. which was equal to 4.27. Most of all in terms of content and action, equal to 4.40
Keyword Online Lesson, Digital Literacy, Academic Achievement