วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1759595606.pdf

   หน้าที่ 154       อ่าน 278 ครั้ง / ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

แสงอนันต์ น้อยแสง

CAS1480

ชื่อผู้วิจัย   แสงอนันต์ น้อยแสง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2, วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE GUIDELINES OF SUPER LEADERSHIP DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ADMINISSTRATORS UNDER KHON KAEN PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค์ และความต้องการจำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 36 คน ครูผู้สอน 226 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น PNIModified = 0.2709 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านการทำให้เป็นผู้นำตนเอง 2) ด้านการกระตุ้นให้ผู้ตามสามารถตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และ 3) ด้านการสร้างภาวะผู้นำแบบเป็นผู้นำตนเอง ตามลำดับ โดยมีแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 7 แนวทางหลัก 21 แนวทางย่อย
คำสำคัญ ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา , แนวทางการพัฒนา
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research are 1) to study the current situation. desired condition and needs of school administrators regarding leadership over leadership of school administrators. under the Khon Kaen Provincial Administrative Organization. 2) to study the development of leadership over leadership of school administrators. Under the Khon Kaen Provincial Administrative Organization The samples used in this research were: The sample consisted of 36 school administrators and 226 teachers randomly stratified according to school size. The instrument used to collect data in this study was a 5-level Rating Scale questionnaire on the development of leadership over leadership of educational institute administrators. and a semi-structured interview about leadership development over leadership of school administrators. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. and the required index value and analyze the data with content analysis
The results of the research were as follows: 1) the current state of leadership over leadership of school administrators; Under the Khon Kaen Provincial Administrative Organization Overall and in a high level. The desirable condition of leadership over leadership of school administrators. Under the Provincial Administrative Organization Overall and each aspect was at the highest level. 2) PNIModified Needs Index = 0.2709, when considering each aspect, the top 3 most needed needs were 1) self-leadership, 2) motivation for followers to set their own goals, and 3) Build leadership in the form of self-leadership, respectively, with a guideline for developing leadership over the leadership of school administrators. Under Khon Kaen Provincial Administrative Organization 7 main approaches 21 sub-approaches.
The objectives of this research are 1) to study the current situation. desired condition and needs of school administrators regarding leadership over leadership of school administrators. under the Khon Kaen Provincial Administrative Organization. 2) to study the development of leadership over leadership of school administrators. Under the Khon Kaen Provincial Administrative Organization The samples used in this research were: The sample consisted of 36 school administrators and 226 teachers randomly stratified according to school size. The instrument used to collect data in this study was a 5-level Rating Scale questionnaire on the development of leadership over leadership of educational institute administrators. and a semi-structured interview about leadership development over leadership of school administrators. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. and the required index value and analyze the data with content analysis The results of the research were as follows: 1) the current state of leadership over leadership of school administrators; Under the Khon Kaen Provincial Administrative Organization Overall and in a high level. The desirable condition of leadership over leadership of school administrators. Under the Provincial Administrative Organization Overall and each aspect was at the highest level. 2) PNIModified Needs Index = 0.2709, when considering each aspect, the top 3 most needed needs were 1) self-leadership, 2) motivation for followers to set their own goals, and 3) Build leadership in the form of self-leadership, respectively, with a guideline for developing leadership over the leadership of school administrators. Under Khon Kaen Provincial Administrative Organization 7 main approaches 21 sub-approaches.
Keyword leadership over school administrators, Development approach