วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     947750035.pdf

  

อรุณประไพ ยอดระยับ

CAS1472

ชื่อผู้วิจัย   อรุณประไพ ยอดระยับ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สินีนาถ เริ่มลาวรรณ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DIGITAL TECHNOLOGY PERFORMANCE THAT AFFECTS PERSONNEL PERFORMANCE TERRITORIAL DEFENSE SCHOOL MILITARY STUDENT CENTER
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ สมรรถนะการปฏิบัติงาน, เทคโนโลยีดิจิทัล, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Operational performance, Digital technology, Operational efficiency