วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     458221044.pdf

  

จินตนา บุญยกิตานนท์

CAS1476

ชื่อผู้วิจัย   จินตนา บุญยกิตานนท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชนิตา พิมพ์ศรี2, กรวรรณ โหม่งพุฒ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECTS OF GROUP COUNSELING BASED ON RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THEORY WITH GROUP DYNAMIC TO DEVELOP EMOTIONAL QUOTIENT OF SUBSTANCE USE INMATES
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด เรือนจำกลางขอนแก่น ที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน โดยกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ครั้งละ 90-120 นาที สำหรับกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ จำนวน 74 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .86 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.73 และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Paired Simple T-test และ Independent Simple T-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มหลังการทดลองมีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ ความฉลาดทางอารมณ์ ผู้ต้องขัง การปรึกษากลุ่ม
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to study the effective of Group counseling based on rational emotive behavior theory with group dynamic to develop emotional quotient of substance use inmates. The sample were 24 substance use inmates in KhonKaen central prison. Who had low level of emotional quotient. They were randomly into the experimental group and control group, 12 inmates each group. The experimental group participated in group counseling based on rational emotive behavior theory with group dynamic to develop emotional quotient, 1 session a week, 90-120 minutes each session, total of 9 sessions. The control group did not participate in Group counseling, but they attended regular prison. The instrument using in this study were: The Emotional Quotient Assessment with reliability .86 and Discrimination 0.25-0.73 and The group counseling based on rational emotive behavior theory with group dynamic to develop emotional quotient of substance use inmates. Statistic using for data analysis was the Paired Simple T-test and Independent Simple T-test. The research finding found that the inmates participating in group counseling for developing the emotional quotient, obtained significantly higher score of emotional quotient than the pretest at .05 level. In addition, they had significant higher score than those who did not participate in group counseling at .05 level.
The objective of this research was to study the effective of Group counseling based on rational emotive behavior theory with group dynamic to develop emotional quotient of substance use inmates. The sample were 24 substance use inmates in KhonKaen central prison. Who had low level of emotional quotient. They were randomly into the experimental group and control group, 12 inmates each group. The experimental group participated in group counseling based on rational emotive behavior theory with group dynamic to develop emotional quotient, 1 session a week, 90-120 minutes each session, total of 9 sessions. The control group did not participate in Group counseling, but they attended regular prison. The instrument using in this study were: The Emotional Quotient Assessment with reliability .86 and Discrimination 0.25-0.73 and The group counseling based on rational emotive behavior theory with group dynamic to develop emotional quotient of substance use inmates. Statistic using for data analysis was the Paired Simple T-test and Independent Simple T-test. The research finding found that the inmates participating in group counseling for developing the emotional quotient, obtained significantly higher score of emotional quotient than the pretest at .05 level. In addition, they had significant higher score than those who did not participate in group counseling at .05 level.
Keyword Emotional Quotient, Inmates, Group Counseling